Besluitenlijst 19 september 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 september 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 11 september 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 september 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 14 september 2012 en 22 september 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 14 en 21 september 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

afwijzing subsidieverzoek gemeentelijk monument kerk Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geen bijdrage toe te kennen voor werkzaamheden aan het gemeentelijk monument Nieuwkuijksestraat 94a, de kerk in Nieuwkuijk omdat voortijdig met de werkzaamheden is begonnen.

Stukken

4.

Beleid hogere waarden Wet geluidhinder

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor de notitie ‘Beleid hogere waarden Wet geluidhinder’ vast te stellen. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere geluidbelasting op woningen toe te staan. De beleidsnotitie geeft aan hoe in concrete situaties hiermee om te gaan.

Stukken

5.

Regionale samenwerking revitalisering landelijk gebied

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de samenwerking met Streekraad het Groene Woud voort te zetten en zo in regionaal verband te blijven werken aan een toekomstbestendig en vitaal platteland. Heusden gaat ook deelnemen aan het Platform De Langstraat voor projecten op het gebied van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Met de deelname in Platform De Langstraat anticipeert het college op aansluiting bij het uitvoeringsorgaan Vitaal Leisure Landschap, om vanuit een breder perspectief relaties te leggen tussen natuur, landschap en toerisme.

Stukken

6.

Beantwoording vragen ex art 61 Rvo fractie Heusden Transparant over ontsluiting Drunen West

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden Transparant over de ontsluiting Drunen West behandeld.

Stukken

7.

Vervangen Idstein-borden in komportalen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de verwijzing naar de vriendschapsband met Idstein van de komborden langs de invalswegen te verwijderen en deze te vervangen door borden met de tekst ‘Dromen. Doen. Heusden’. Het besluit volgt op het raadsbesluit van 15 mei 2012 om de jumelage met de Duitse gemeente Idstein te beëindigen.

Stukken

8.

Bushaltes Spoorlaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten ook voor mindervaliden toegankelijke bushaltes aan te leggen aan de oostzijde van de rotonde Stationsstraat – Spoorlaan in Drunen. De aanleg van de haltes is nodig omdat buslijn 137 per 9 december 2012 niet langer door het centrum van Drunen rijdt, maar via de Spoorlaan. De haltes aan de Grotestraat, Joost van den Vondellaan, Dillenburgstraat en Prins Hendrikstraat vervallen dan voor buslijn 137, maar worden nog wel aangedaan door de schoolliner en de buurtbus.
Voor de realisatie van de nieuws bushaltes aan de Spoorlaan wordt een sloot verlegd en moeten elf bomen worden gekapt. Hiervoor vindt elders in de gemeente herplant plaats.

Stukken

Uitgelicht