Besluitenlijst 19 september 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 september 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college van 12 september 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 september 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Voortgang van de aanbevelingen uit de onderzoeken van de Rekenkamer 2014 tot 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de voortgang van de aanbevelingen van de Rekenkamer die gedaan zijn in de uitgevoerde onderzoeken in de periode 2014 tot 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 oktober 2017.

Stukken

3.

Rapport Rekenkamer ‘Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft een reactie gegeven op het rekenkamerrapport ‘Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden’ en stelt de raad voor om van beide kennis te nemen. Verder stelt het college voor om de door de Rekenkamer gedane aanbevelingen over te nemen en hieraan invulling te geven zoals in het voorstel wordt omschreven.

Stukken

4.

Exploitatieplan ‘Geerpark 4e herziening’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de vierde herziening van het exploitatieplan Geerpark vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 oktober aanstaande.

Stukken

5.

Grondexploitatie ontwikkeling Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie voor de locatie Parklaan Vlijmen vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 oktober aanstaande.

Stukken

6.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om met ingang van 1 januari 2018 de landelijke kaders van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk lokaal vorm te geven en de verordening ‘Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 2011’ in te trekken. Daarnaast heeft het college besloten om de Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Heusden 2018 vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2018. Daarbij geldt als voorbehoud dat de raad op 31 oktober a.s. het voorgestelde besluit neemt. Subsidieaanvragen kunnen dan worden ingediend vanaf 1 november a.s. voor het jaar 2018.

Stukken

7.

Harmonisatie inkoop Wmo-begeleiding 2019

Behandelvoorstel

Gemeente Heusden wil samen met 7 gemeenten in de regio Hart van Brabant vanaf 2019 de Wmo-begeleiding inkopen. Hiervoor zijn een inkoopnotitie en een bestuursakkoord opgesteld. Deze bevatten de ambitie, de gewenste resultaten, de planning en de inrichting van de bestuurlijke samenwerking. Het college heeft de inkoopnotitie vastgesteld en besloten om het bestuursakkoord te ondertekenen.

Stukken

8.

Aanwijzing locaties ondergrondse containers omgekeerd inzamelen fase 5 en Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft de locaties vastgesteld van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor het omgekeerd inzamelen in Doeveren, Heesbeen, Heusden, Oudheusden, Haarsteeg, Herpt en Hedikhuizen (fase 5 van het traject) en voor nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen. Deze locaties zijn mede op basis van de voorkeurstemmen van inwoners gekozen. Verder heeft het college nadere regels vastgesteld over het inzamelen van restafval in verzamelcontainers in deze delen van de gemeente. Het omgekeerd inzamelen in fase 5 start op 1 november 2017. In Geerpark wordt dit al sinds juni van dit jaar gedaan.

Stukken

9.

Duurzame maatregelen gemeentehuis Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de koeling en verwarming van het gemeentehuis Vlijmen te verbeteren door het uitvoeren van duurzame maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen en tegelijk met het nemen van de duurzame maatregelen het interieur te vernieuwen.

Stukken

10.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid GOL

Behandelvoorstel

Het college wil hogere geluidswaarden vaststellen voor een aantal woningen in de gemeente Heusden. De hogere geluidsbelasting komt door de aanleg en reconstructie van wegen binnen het project Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). Daarom is er een ontwerpbesluit genomen. Het ontwerpbesluit is onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project GOL. Beide ontwerpbesluiten liggen vanaf 2 november a.s. zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

11.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid De Gorsen

Behandelvoorstel

Het college wil hogere geluidswaarden gaan vaststellen voor woningbouwlocatie ‘De Gorsen’ in Elshout. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de A59. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 september aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

12.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 100 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water mogelijk in Elshout. Het plan ligt vanaf 21 september aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

13.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw mogelijk te maken van drie vrijstaande woningen. Het plan ligt vanaf 21 september aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

14.

Beantwoording brief over gewenste bestemmingsplanwijziging Tongerloostraat 16, Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een brief over een mogelijke omissie in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Meeuwaert te beantwoorden. Volgens het college is er geen sprake van een omissie in het bestemmingsplan en hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden.

Stukken

15.

Intentieovereenkomst over samenwerking bij VTH-taken met gemeente Waalwijk

Behandelvoorstel

De gemeente Heusden gaat een intentieovereenkomst aan met de gemeente Waalwijk over de samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met de samenwerking geeft de gemeente uitvoering aan de verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Omgevingsrecht, die eerder al is vastgesteld.

Stukken

16.

Deelname ‘Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant’

Behandelvoorstel

Het college neemt deel aan het ‘Convenant Groene handhaving Noord-Brabant’ inclusief het ‘Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant’. Dit convenant maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter met elkaar samen te werken omdat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hierdoor op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.

Stukken

17.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over Donkhof, Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden Transparant) over het plan Donkhof in Haarsteeg.

Stukken

18.

Publicatie bestuurlijke uitgaven eerste halfjaar 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het overzicht van de individuele kostenvergoeding van collegeleden over het eerste halfjaar 2017 te publiceren op de website van de gemeente Heusden.

Stukken

Uitgelicht