Besluitenlijst 20 december 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 december 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 13 december 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 13 december 2016 vast.

Stukken

2.

Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2016. In de circulaire wordt voor een aantal onderwerpen middelen toegekend. Voor de verhoogde asielinstroom is voor de periode juli oktober 2016 een bedrag van € 93.000 toegekend en er komt voor de bestrijding van armoede onder kinderen vanaf 2017 € 168.000 structureel beschikbaar. Ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches voor 2017 is toegekend. Heusden ontvangt hiervoor in 2017
€ 181.500.

Stukken

3.

Huurdersbeschikking WOZ 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten ‘de huurdersbeschikking WOZ’ vanaf 2017 alleen toe te sturen aan huurders van woningen als zij daar zelf om vragen. Eerder leverde het toesturen van deze beschikkingen aan alle huurders namelijk veel vragen en onbegrip bij hen op. Met ingang van 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel aangepast. Daardoor kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de (maximale) huurprijzen. Huurders van woningen kunnen dus een belang bij de WOZ-waarde hebben.

Stukken

4.

Memo's stand van zaken regionale opgaven januari 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo’s met de ‘Stand van zaken regionale opgaven januari 2017’ vast te stellen en te agenderen voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en Ruimte van 24 en 25 januari aanstaande. De memo’s worden ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Ze bevatten actuele informatie over de regionale opgaven.

Stukken

5.

Herijking concretisering inkoopbeleid 2017-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het stappenplan Inkoop 2017-2018 gemeente Heusden vast te stellen en, ter vervanging van bijlage A Concretisering Inkoopbeleid, als bijlage toe te voegen aan het inkoopbeleid. Het stappenplan Inkoop 2017-2018 wordt ter informatie/bespreking geagendeerd voor de eerstvolgende informatievergadering Bestuur en Beheer.

Stukken

6.

Proef met Big Data

Behandelvoorstel

Het college besloot om in 2017 een proef uit te voeren met Big Data. Ook besloot het college om gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoopbeleid voor het aanschaffen van software en opleidingen die nodig zijn voor deze proef. Hiervoor wordt opdracht gegeven aan SAS Nederland.

Stukken

7.

Faciliteren 3D-printscans en deelname aan 3D-printlab

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, samen met de gemeente Waalwijk, in totaal € 25.000 beschikbaar te stellen voor deelname aan het 3D-printlab in Tilburg en de uitvoering van 3D-printscans voor bedrijven. Hierdoor kan het MKB in De Langstraat op een laagdrempelige manier kennismaken met deze nieuwe techniek. Het stimuleren van innovaties en kennisontwikkeling in de maakindustrie van De Langstraat is een actiepunt uit het uitvoeringsprogramma bij het Economisch Programma voor De Langstraat. Het beschikbaar stellen van deze middelen is hier een invulling van.

Stukken

8.

Verslagen van Op Overeenstemming Gericht Overleg

Behandelvoorstel

Het college heeft de verslagen d.d. 11 en 23 november 2016, van het zogeheten ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) met schoolbesturen, vastgesteld.

Stukken

9.

Vaststelling huisvesting voorzieningen onderwijs 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvraag voor de nieuwbouw van een basisschool in Oudheusden niet te honoreren. Het bekostigingsplafond voor voorzieningen in de huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is voor 2017 vastgesteld op nihil.

Stukken

10.

Voortzetting plan HOB (Huis Opleiding Baan) van Baanbrekers in 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, gelet op de positieve resultaten, in 2017 door te gaan met het plan ‘Huis Opleiding Baan’ voor vergunninghouders door Baanbrekers. Het college stelt hiervoor middelen beschikbaar, waarmee aan maximaal 60 mensen met een verblijfsvergunning een traject wordt geboden dat zich richt op ondersteuning naar werk.

Stukken

11.

Regionale samenwerking Hart van Brabant beschermd wonen en opvang 2018-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenwerking in de regio Hart van Brabant op de thema’s ‘specialistische vrouwenopvang’ per 1 januari 2018 en ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ per 1 januari 2020 te continueren. De collectieve preventie GGZ en verslavingszorg blijft een taak voor de lokale partijen uit het voorliggend veld. Hiervoor wordt dus niet aangesloten op de regionale samenwerking in Hart van Brabant.

Stukken

12.

Beleidsregels en besluit Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Beleidsregels Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2017 en het Besluit Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2017 vast te stellen. Beide treden op 1 januari 2017 in werking.

Stukken

13.

Vaststellen erfpachtcanon 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft het canonpercentage per 1 januari 2017 vastgesteld op 2,3% (inclusief beheerskosten) voor erfpachtovereenkomsten die transporteren voor 1 april 2017. Alle lopende erfpachtovereenkomsten worden per 1 januari 2017 geïndexeerd met 0,4 procent.

Stukken

14.

Verkoop bedrijfsgrond Het Hoog I aan Amecas Beheer BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond ter grootte van 1.183 vierkante meter op bedrijvenpark Het Hoog I te verkopen aan Amecas Beheer BV.

Stukken

15.

Erfpachtovereenkomst bedrijfsgrond Het Hoog I met R2 de Jong Holding BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan voor een kavel van ruim 7.300 vierkante meter op bedrijvenpark het Hoog, met de vastgoedmaatschappij van het bedrijf Swan Products uit ‘s-Hertogenbosch.

Stukken

16.

Erfpachtovereenkomst bedrijfsgrond Het Hoog I met M.J.P. Verboord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met M.J.P. Verboord voor een kavel van ruim 1500 vierkante meter op bedrijvenpark het Hoog I.

Stukken

17.

Ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied Margrietweg 19 Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om er de geitenhouderij te vergroten. Het plan ligt vanaf 29 december aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

18.

Vragen artikel Rvo van raadslid J. Levink (CDA) over afsluiting van de Mommersteeg in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid J. Levink (CDA) over de afsluiting van de Mommersteeg vanwege het verleggen van kabels en leidingen in Vlijmen Noord.

Stukken

19.

Ontwikkeling Nassaudwarsstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ontwikkeling aan de Nassau Dwarsstraat tijdelijk te stoppen om af te stemmen op de ontwikkeling van het GOL. Daarnaast heeft het college besloten de verplichting tot het leveren van twee bouwkavels aan de verkoper in te vullen door twee bouwkavels in de Grassen aan te bieden.

Stukken

Uitgelicht