Besluitenlijst 20 juni 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 juni 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 12 juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 juni 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Uitkomsten meicirculaire 2017 gemeentefonds

Behandelvoorstel

Het college informeert de raad in een memo over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2017. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten en de uitkomsten van de meicirculaire zijn bepalend voor het opnemen van de gemeentefondsuitkering in de begroting 2018. Voor het sociaal domein ontvangt de gemeente de komende jaren minder geld. Voor de ‘reguliere uitkering’ is de bijstelling positief. Op 27 juni a.s. vergadert de raad over de voorjaarsnota 2017 waarin het financieel perspectief van de gemeente voor 2018 e.v. aan de orde is.

Stukken

3.

Beantwoording technische vragen bij de jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de technische vragen van de raadsfracties over de jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017 beantwoord. De jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 27 juni 2017.

Stukken

4.

Convenant Heusden Interventieteam

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het convenant ‘Heusden Interventieteam’ te sluiten met de politie Oost-Brabant, wooncorporatie Woonveste en uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het ‘Heusden Interventieteam’ is een klein multidisciplinair kernteam dat in de gemeente Heusden slagvaardig wil optreden tegen overlast en criminaliteit.

Stukken

5.

Voorgenomen bestuurlijke fusie tussen protestants-christelijke schoolbesturen

Behandelvoorstel

Het college brengt een positief advies uit over de voorgenomen fusie van een aantal besturen van protestants-christelijke scholen per 1 januari 2018. Het betreft de Stichting Willem van Oranje in Waalwijk, de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel voor de gemeenten Capelle en Vrijhoeve-Capelle, de Vereniging Hervormd Christelijk Onderwijs in Waspik en de Vereniging van Protestants Christelijk Basisonderwijs in Sprang-Capelle.

Stukken

Uitgelicht