Besluitenlijst 20 maart 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 maart 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 13 maart 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 13 maart 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 16 maart en 23 maart 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Sloop units Demer 1 te Heusden

Behandelvoorstel

Te besluiten tot sloop van de units achter het pand Demer 1 te Heusden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Aankoop van de heer J. Koks, Onsenoortsestraat 23 in Nieuwkuijk van het perceel grond N 801 aan de Mortelweg in Vlijmen voor realisatie van bestemmingsplan Geerpark

Behandelvoorstel

Over te gaan tot aankoop voor de prijs en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst van 31 januari 2012.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Intrekken diverse voorkeursrechten in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Behandelvoorstel

• Over te gaan tot intrekking van de voorkeursrechten op de in het besluit opgenomen percelen;
• De intrekkingen te verwerken in de Wkpb.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

De regulering meldingsplicht kleinschalige evenementen

Behandelvoorstel

In te stemmen met het dereguleren van het proces “meldingen kleinschalige evenementen” door deze meldingen onder de bijgevoegde voorwaarden vrij te maken van de meldingsplicht.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Verwerving Burgerzakenmodules

Behandelvoorstel

Niet deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van burgerzakenmodules georganiseerd door de VNG.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56

Behandelvoorstel

Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij een beroep inzake het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen gegrond is verklaard en het wijzigingsbesluit is vernietigd.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Verkoop bedrijfsgrond bedrijvenpark Het Hoog

Behandelvoorstel

Over te gaan tot verkoop aan Van Delft Groep van een perceel bedrijfsgrond op bedrijvenpark Het Hoog ter grootte van 1.297 m2 onder de voorwaarden en voor het bedrag zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst van 1 maart 2012.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Opzet wijkgesprekken 2012

Behandelvoorstel

• In te stemmen met de voorgestelde opzet voor het wijkgesprek 2012 met de toevoeging dat de fietsronde in de wijk toch plaatsvindt waarbij het uiteraard mogelijk blijft voor degenen die in de gelegenheid zijn om mee te fietsen, daaraan deel te nemen;
• De in de bijlage bij dit voorstel vermelde budgetten in 2012 in te zetten voor uitvoering van de wijktips 2012.

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Bruikleenovereenkomst met Streekarchief Land van Heusden en Altena

Behandelvoorstel

• In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met het Streekarchief Land van Heusden en Altena inzake het in bruikleen geven van 32 historische kaarten, foto’s en documenten, conform de bijgevoegde conceptovereenkomst en de daarbij behorende bijlage;
• Het streekarchief middels de bijgevoegde conceptbrief te informeren.
• W. van Engeland te mandateren dit soort overeenkomsten namens het college aan te gaan en de mandaatregeling hierop aan te passen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Voorjaarsnota 2012 GGD Hart van Brabant

Behandelvoorstel

In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om met inachtneming van een kleine kanttekening in te stemmen met de voorjaarsnota 2012 van de GGD.

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Subsidie begeleiding vluchtelingen vanaf 2013

Behandelvoorstel

• Vanaf 1 januari 2013 subsidie beschikbaar te blijven stellen voor de begeleiding van vluchtelingen en deze groep aan te merken als een specifieke groep binnen het integratiebeleid gedurende maximaal twee jaar na vestiging in de gemeente;
• Hierover in overleg te treden met stichting Vluchtelingenwerk.

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

2e tranche projectsubsidies 2012

Behandelvoorstel

• Een subsidie van € 1.500,- toe te kennen aan de Heemkundekring ‘Onsenoort‘;
• Een subsidie van maximaal € 625,- toe te kennen aan ‘Theater tussen de Schuifdeuren’;
• De subsidieaanvraag van Natuur en Milieuverenging gemeente Heusden af te wijzen;
• De subsidieaanvraag van Volleybalvereniging ‘Minerva’ af te wijzen;
• Een subsidie van € 5.000,- toe te kennen aan Stichting Vlijmense Verhalen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

15.

Aanpassing mandaatregeling

Behandelvoorstel

• Voor gecompliceerde besluiten inzake toekennen, afwijzen en beëindigen van uitkeringen, mede omvattend heronderzoekbesluiten Wmo en besluiten op aanvragen om een gehandicaptenparkeerkaart, submandaat te verlenen aan de seniormedewerker Loket maatschappelijke ondersteuning;
• Voor eenvoudige besluiten inzake toekennen, afwijzen en beëindigen van uitkeringen, mede omvattend heronderzoekbesluiten Wmo, submandaat te verlenen aan de servicemedewerker/ backoffice medewerker/consulenten.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht