Besluitenlijst 20 mei 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 mei 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Jaarverslag Wmo adviesraad 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag 2013 van de Wmo-adviesraad Heusden en dit toe te sturen aan de raadsleden.

Stukken

2.

Jaarstukken 2013 regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van het concept van het Jaarverslag 2013 van de regio Hart van Brabant. De raad neemt naar verwachting op 3 juni aanstaande een besluit.

Stukken

3.

Regionale bijdrage Hart van Brabant transitie Jeugdzorg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om overeenkomstig de vraag van de regio Hart van Brabant een financiële bijdrage te leveren van € 83.630 voor de dekking van de kosten van de gezamenlijke, regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg.

Stukken

4.

Sociaal jaarverslag gemeente Heusden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2013 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden. Het sociaal jaarverslag bevat cijfers over de organisatie van de gemeente Heusden in 2013 en vergelijkt deze met de cijfers van 2012 en gemeenten van soortgelijke omvang.

Stukken

5.

Verzoek planschadetegemoetkoming Wolput 81b in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaren van het perceel Wolput 81b in Vlijmen. Het verzoek was door hen ingediend vanwege het bestemmingsplan “Kom Vlijmen, inclusief de Vliedberg” waarin mogelijkheden voor de oprichting van geluidsschermen staan.

Stukken

6.

Tijdelijke verkeerssituatie Eindstraat en omgeving in Drunen 2014 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in de Eindstraat/Kleinestraat in Drunen een verbod voor vrachtverkeer in te stellen voor beide richtingen met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook wordt de Eindstraat/ Kleinestraat/Molensteeg een 30 km/uur zone, waarbij twee snelheidsremmende maatregelen worden genomen. Tegen de verkeersbesluiten kan tot zes weken na publicatie beroep worden aangetekend bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Stukken

7.

Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2017 Stadsgewest sHertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met het concept van de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2017 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming zijn sluitend en vragen geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. De raad neemt naar verwachting op 3 juni aanstaande een besluit.

Stukken

8.

Verzoek RTL Nieuws om informatie over containerwoningen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om RTL Nieuws te berichten dat Heusden geen containerwoningen heeft en dat er geen overlastgevende bewoners naar andere locaties binnen de gemeente zijn gegaan. RTL Nieuws verzocht op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om informatie over het eventueel plaatsen van overlastgevende inwoners in containerwoningen.

Stukken

9.

Bestemmingsplan Partiele Herziening Het Hoog ll

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een herziening van het bestemmingsplan Het Hoog ll vast te stellen. Door deze herziening vervalt de maximale perceelsomvang van één hectare. Voor het overige blijft het bestemmingsplan ongewijzigd. De raad neemt naar verwachting op 8 juli aanstaande een besluit.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 13 mei 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 mei 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht