Besluitenlijst 20 november 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 november 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Jaarverslag Wmo-adviesraad Heusden 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag over 2017 van de Wmo-adviesraad Heusden. In dit jaarverslag geeft de Wmo-adviesraad een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in 2017.

Stukken

2.

Rioolrenovatie 2018-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de rioolwerkzaamheden in de wijk Vijfhoeven in Vlijmen te gaan aanbesteden.

Stukken

3.

Verkoop gronden vereniging SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft ingestemd met de verkoop van gronden van Woonveste aan de vereniging SAMENBOUWEN.IN GEERPARK voor de bouw van 16 woningen in Tot Morgen (fase 2b-1) in Geerpark. Toekomstige bewoners kunnen (binnen een aantal kaders) zelf de patiowoningen en rijwoningen samenstellen; een vorm van co-creatie. Op 13 december 2018 vindt een informatieavond plaats.

4.

Pilot screener ernstige enkelvoudige dyslexie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor 2 jaar een pilot te draaien met een screener voor het aanvragen van diagnostisch onderzoek voor Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED). Een screener is iemand met een onderwijsachtergrond en een expert in ondersteuning bij dyslexie. Deze persoon beoordeelt per dossier of voldaan is aan het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’ en zo kunnen onnodige diagnoses worden voorkomen.

Stukken

5.

Beëindiging recht van opstal kruisboogvereniging Willem Tell

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft ingestemd met het voortijdig beëindigen van het recht van opstal van kruisboogvereniging Willem Tell op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie H, nummers 5397 en 5398 en deze opstallen te slopen.

Stukken

6.

Vragen artikel 43 RvO van F. van der Lee (Heusden Transparant) over zebrapad Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over een zebrapad op de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk.

Stukken

7.

Jaarverslag 2017 CRK 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Stukken

8.

Tarief Hulp bij het Huishouden 2018 - hernieuwd besluit

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het tarief 2018 aan zorgaanbieders voor Hulp bij het Huishouden gelijk te houden. Vanwege een recent afgesloten nieuwe cao in deze sector is de gemeente verplicht om tussentijds te toetsen of het huidige tarief voldoende is.

Stukken

9.

Inkoop lokale Wmo 2019 en 2020 - deels hernieuwd besluit

Behandelvoorstel

Het college heeft het aangepaste tarief voor Hulp bij het Huishouden 2019 vastgesteld. Door de wijziging is ook de bijbehorende raamovereenkomst voor de lokale inkoop Wmo 2019 en 2020 opnieuw vastgesteld. Hiermee kan de inkoop van maatwerkondersteuning starten voor de producten Hulp bij het Huishouden.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 13 november 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 13 november 2018 vastgesteld met de wijziging dat naar aanleiding van het verzoek van de agendacommissie d.d. 14 november 2018 om de ‘Bespreeknotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 2018’ in een aparte themabijeenkomst te bespreken, heeft het college de bespreeknotitie aangepast en er een procesvoorstel van gemaakt. Het college heeft ingestemd met de ‘Bespreeknotitie proces toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 2018’ en zal in de informatievergadering Samenleving van 29 november aanstaande met de raad van gedachten wisselen over de vormgeving van het vervolgproces om te komen tot vaststelling van een kadernotitie; er worden nog geen richtinggevende uitspraken van de raad gevraagd. Tevens zal het college de raad informeren over de stand van zaken.

Stukken

11.

Bestuursopdracht initiatief dorpshuis Herpt 2.0

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bestuursopdracht initiatief dorpshuis Herpt 2.0 vast te stellen. Het college wil het initiatief helpen door het inventariseren van (zorg)data, het meedenken over mogelijkheden sociaal domein en het opstellen van een overeenkomst.

Stukken

12.

Bestuursopdracht burgerinitiatief Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het colleges heeft besloten om de bestuursopdracht burgerinitiatief Haarsteeg vast te stellen. Het college wil het initiatief helpen door samen met de partijen meer structuur aan te brengen in het project en proces. Daarnaast helpt de gemeente met het inventariseren van (zorg)data, het meedenken over mogelijkheden sociaal domein en het opstellen van een overeenkomst. De gemeente neemt deel aan het kernteam en levert secretariële ondersteuning.

Stukken

13.

Geldleningsovereenkomst burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een geldleningsovereenkomst van €.450.000 aan te gaan met burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg.

Stukken

Uitgelicht