Besluitenlijst 21 februari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 februari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 13 februari 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 februari 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Burgerbegroting Hedikhuizen 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de notitie van Buurt Bestuurt Hedikhuizen over de uitgangspunten en kaders voor het opstellen van een ‘Burgerbegroting Hedikhuizen’. In een burgerbegroting stellen de inwoners zelf prioriteiten en bepalen ze zelf welk deel van het beschikbare gemeenschapsgeld ze waaraan besteden in het dorp. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

3.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestaande regeling verder te verbeteren en meer mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Metal Valley. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart aanstaande.

Stukken

4.

Vaststelling bestemmingsplan Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt voor het woningbouwplan Parklaan in Vlijmen hogere grenswaarden voor geluid vast. Daarnaast stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan ‘Parklaan, Vlijmen’ gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van maximaal 32 woningen mogelijk te maken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart aanstaande.

Stukken

5.

Evaluatie proces locatiekeuze vluchtelingenopvang

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de evaluatie van het proces over de locatiekeuze voor de vluchtelingenopvang in 2016. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart aanstaande.

Stukken

6.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de voortgangsrapportage armoedebeleid 2016 vastgesteld en stelt de raad voor om kennis te nemen van deze rapportage. Het voorstel wordt geagendeerd voor vergadering van de raad op 28 maart aanstaande.

Stukken

7.

Kadernota 2018 en wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Hart voor Brabant. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting die later dit jaar volgt. Daarnaast vraagt het college toestemming van de raad om een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen. Tot slot wordt ook de ‘Kaderbrief RAV begroting 2018’ ter kennisname voorgelegd aan de raad. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

8.

Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit beleidskader bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2018-2021 van de veiligheidsregio. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

9.

Financiële en beleidsmatige kaders 2018-2021 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2018-2021 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Deze kaders bevatten de uitgangspunten voor de begroting 2018 van het streekarchief. Om een optimale dienstverlening te kunnen blijven leveren, maar ook door externe ontwikkelingen, wordt de bijdrage naar verwachting per 1 januari 2018 met circa € 0,30 per inwoner verhoogd. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

10.

Stand van zaken transitie sociaal domein maart 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein maart 2017’ vast en stuurt haar ter informatie aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

11.

Aanwijzing locaties ondergrondse containers omgekeerd inzamelen fase 1 Nieuwkuijk en Vlijmen ten zuiden van de A59

Behandelvoorstel

Het college heeft de locaties vastgesteld van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor het omgekeerd inzamelen in fase 1 van het traject, te weten Nieuwkuijk en Vlijmen ten zuiden van de A59. Deze locaties zijn mede op basis van de voorkeurstemmen van inwoners gekozen. Ook heeft het college nadere regels vastgesteld over het nabij een perceel inzamelen van restafval. Het omgekeerd inzamelen in fase 1 start op 15 april 2017.

Stukken

12.

Verkoop bedrijfsgrond Het Hoog II aan VMC

Behandelvoorstel

Het college besloot om een perceel bedrijfsgrond op bedrijvenpark het Hoog II, ter grootte van 38.406 m2, te verkopen aan van Veluw Metal Creations (VMC) uit Nieuwkuijk. Daarnaast wordt een naastgelegen perceel ter grootte van 13.701 m2 in optie gegeven aan VMC.

Stukken

13.

Toekomstverkenning ondersteuningsbehoefte Wmo

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte aan voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in onze gemeente voor de komende jaren wordt verwacht.

Stukken

14.

Vragen art. 61 Rvo raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over het pand Nieuwkuijksestraat 69-71 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer M. van Esch (DMP Heusden) over het pand Nieuwkuijksestraat 69-71 in Nieuwkuijk.

Stukken

15.

Provinciale reactie op visie (Veerkrachtig) Bestuur van Heusden

Behandelvoorstel

Het college is bereid om, als reactie op een verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, met haar buurgemeenten in De Langstraat, samen met inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners, een verkenning te starten naar de maatschappelijke opgaven op lokaal en sub-regionaal niveau.

Stukken

16.

Evaluatie erfpachtregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft de erfpachtregeling geëvalueerd. De evaluatie laat positieve resultaten zien. Verder geeft deze aanleiding om een meer marktconform canonpercentage te gaan vaststellen. Voor de komende tijd gaat het college uit van een minimum canonpercentage van 4%. In 2018 volgt opnieuw een evaluatie. Het college vraagt de raad om hiermee in te stemmen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

17.

Reactie op klachtbrief en handhavingsverzoek omwonenden veehouderij Kapelstraat 46a Elshout

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van omwonenden over het verzoek om duidelijkheid en handhaving bij een pluimveehouderij aan de Kapelstraat in Elshout. Daarnaast start het college een handhavingstraject tegen de geplaatste voedersilo bij het bedrijf.

Stukken

-

Memo aankoop groenstrook naast d'Oultremontcollege

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de overdracht om niet van de groenstrook naast het d’Oultremontcollege in Drunen door OMO aan de gemeente en om de notariële en kadastrale kosten voor rekening van de gemeente laten komen.

Stukken

Uitgelicht