Besluitenlijst 21 januari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 januari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Salarissen en vergoedingen bestuurders per 1 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 november 2013. Hierin worden een aantal bedragen van de vergoedingen voor het college, de raad en de (raads)commissies met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd.

Stukken

2.

Overeenkomst Jeugdsportfonds 2014 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor de periode 2014-2017 een overeenkomst aan te gaan met het Jeugdsportfonds Brabant. Het fonds biedt kinderen uit een gezin met een kleine beurs de mogelijkheid om te sporten. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking die sinds 2011 bestaat, voortgezet.

Stukken

3.

Beleidskader Transitie Sociaal Domein Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het Beleidskader Transitie Sociaal Domein Heusden vast te stellen. Dit beleidskader is opgesteld om de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van de Jeugdhulp, de Awbz en de Participatiewet per 1 januari 2015 goed over te kunnen nemen van de rijksoverheid. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid M de Wild over vervuiling snipperkavels in de duinen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid M. de Wild (Partij van de Arbeid Heusden) over vervuiling van snipperkavels in de duinen.

Stukken

5.

Veer_krachtig Bestuur in Brabant als opmaat naar een Krachtig Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de brief van Gedeputeerde Staten over (Veer-)Krachtig Bestuur in Brabant als opmaat naar een Krachtig Brabant te laten agenderen voor de eerstvolgende Langstraatdag op 10 maart 2014. Samen met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk kan dan verder worden gesproken over de vraag ‘Hoe bouwen we samen verder aan de Langstraat?’.

Stukken

6.

Uitspraak Raad van State uitbreiding atelier Putterstraat 18 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitspraak van de Raad van State over een vergunning voor de vergroting van een atelier aan de Putterstraat 18 in Heusden voor kennisgeving aangenomen. De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft als gevolg dat de vergunning juist is bevonden en de uitbreiding van het atelier mag worden gerealiseerd.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid D Rijnders

Behandelvoorstel

Huisman CDA over vervolgaanpak GOL
Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid D. Rijnders - Huisman over de vervolgaanpak van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 14 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 14 januari 2014 vastgesteld.

Stukken

9.

Vaststellen uitgangspunten herziening grondexploitatieberekeningen per 1 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitgangspunten voor de herziening van grondexploitatieberekeningen vastgesteld. Op basis hiervan worden de grondexploitatieberekeningen herzien. De gevolgen hiervan worden verwerkt in de jaarrekening 2013.

Stukken

Uitgelicht