Besluitenlijst 21 juli 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 juli 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verkoop perceel Wilhelminastraat 30a en 30b in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel aan de Wilhelminastraat 30a en 30b in Vlijmen (kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie N, nummers 3487, 3488, 3489 en 3490) aan te bieden aan de Kavelwinkel en te verkopen als bouwkavel.

Stukken

2.

Elshoutse Zeedijk - restauratie Dubbele sluis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Dubbele sluis aan de Elshoutse Zeedijk bij Doeveren te restaureren. De historisch waardevolle sluis uit de 18e eeuw, een monument, had zowel een waterkerende als een beschermende functie voor de vesting Heusden (inundatie) en wordt behouden voor de toekomst.

Stukken

3.

Aanbieding advies werkgroep Veerkrachtig bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met het advies van de werkgroep Veerkrachtig bestuur. Deze werkgroep van de gemeenteraad boog zich de afgelopen maanden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heusden. Een belangrijk thema hierbij is: hoe kunnen we samen met onze inwoners de burgerparticipatie vergroten? Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 september aanstaande.

Stukken

4.

Uitspraak rechtbank over planschade Wolput 81b in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, over de afwijzing van een planschadetegemoetkoming voor Wolput 81b in Vlijmen, voor kennisgeving aan te nemen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat er geen planschade wordt vergoed.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. v.d. Lee over beveiliging Suwinet

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over de beveiliging van Suwinet beantwoord.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 juli 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 14 juli 2015 vastgesteld.

Stukken

7.

Wijksestraat 3 – verzoek tot intrekking onteigeningsbesluit

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat een verzoek tot intrekking van een onteigeningsbesluit voor het perceel Wijksestraat 3 in Heusden niet kan worden ingewilligd.

Stukken

8.

Regionaal handhavingsbeleid brandveiligheid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de regionale commandant van de brandweer Brabant-Noord opdracht te geven om een regionaal handhavingsbeleid voor brandveiligheid op te stellen.

Stukken

Uitgelicht