Besluitenlijst 21 juni 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 juni 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Regio Hart van Brabant, jaarrapport 2015 concept-Strategische Meerjaren Agenda 2016 2020 en ontwerpbegroting 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2015, de jaarrekening bovenlokale jeugdhulp 2015 en de kaderbrief 2017 van de regio Hart van Brabant. Het college stelt de raad verder voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over het concept van de Strategische Meerjaren Agenda 2016-2020 en de ontwerpbegroting 2017 van de regio Hart van Brabant. De geïndexeerde verhoging van de bijdrage per inwoner voor 2017 wordt dan verwerkt in de gemeentelijke begroting 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

2.

projectsubsidie 3e tranche 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidies te verlenen aan Stichting Utopia voor de organisatie van een cultureel festival, aan Halloween Night Drunen voor de organisatie van een Halloween evenement en aan Stichting Muze van de Gouverneur voor de organisatie van de Heusdense filmdagen.
Daarnaast besloot het college om aan Tovulon Entertainment een garantie te verlenen tot maximaal
€ 2.500 voor een eventueel tekort van de organisatie van een horrorhotel.

Stukken

3.

Realisatie Ch Huygensweg in Drunen 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ontwerp van de verlengde Christiaan Huygensweg, via het toekomstige bedrijventerrein Groenwoud III in Drunen, vast te stellen. De werkzaamheden voor de aanleg worden nu aanbesteed en zullen naar verwachting in het najaar starten. De verlenging van de weg zal de doorstroming van het verkeer op de Spoorlaan ter hoogte van de Simon Stevinlaan verbeteren.

Stukken

4.

Straatnaamgeving De Grassen en projectnaam Victoria

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele nieuwe straatnamen toe te kennen in het plan De Grassen en de projectnaam Victoria toe te kennen aan het woningbouwplan in Haarsteeg.

Stukken

5.

openbare besluitenlijst college 14 juni 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 14 juni 2016 vastgesteld.

Stukken

6.

Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds

Behandelvoorstel

Het college heeft de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten en de uitkomsten van de meicirculaire zijn bepalend voor het opnemen van de gemeentefondsuitkering in de begroting 2017. Op 28 juni vergadert de raad over de voorjaarsnota 2016 waarin het financieel perspectief van de gemeente voor 2017 e.v. aan de orde is. Omdat deze circulaire hierop van invloed is, wordt de raad voorafgaand aan deze vergadering geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire. Voor het sociaal domein ontvangt de gemeente de komende jaren meer geld. Voor de ‘reguliere uitkering’ is de bijstelling beperkt positief.

Stukken

7.

Inkoop Jeugdhulp HvB 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bestuurscommissie Jeugd in Hart van Brabant lokale uitgangspunten mee te geven met het oog op de borging daarvan in de regionale inkoop van jeugdhulp vanaf 2017. Met de komst van de transitie in het sociaal domein (1 januari 2015), is in de regio Hart van Brabant de samenwerking gezocht (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Sindsdien worden bepaalde vormen van jeugdhulp regionaal ingekocht. Het is bedoeling dat vanaf 2017 alle jeugdhulp resultaatgestuurd en regionaal zal worden ingekocht.

Stukken

8.

Beantwoording technische vragen raadsfracties bij het jaarverslag jaarrekening 2015 en de voorjaarsnota 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de jaarrekening 2015 en de voorjaarsnota 2016. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. De jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 28 juni 2016.

Stukken

Uitgelicht