Besluitenlijst 22 april 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 april 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanstelling in algemene dienst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor het gemeentepersoneel de “Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Heusden 2013” vast te stellen.

Stukken

2.

Jaarverslag integrale handhaving 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het jaarverslag integrale handhaving 2013 vast te stellen.

Stukken

3.

Verlenging overeenkomst E laad nl

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de overeenkomst met Stichting E-laad te verlengen zodat deze zal eindigen op 31 december 2016. Stichting E-laad.nl blijft tot die tijd het beheer en onderhoud van de drie publiek toegankelijke laadpalen in Drunen en Vlijmen uitvoeren.

Stukken

4.

Samenwerking verwerking kunststof verpakkingsafval

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de verwerking van kunststof verpakkingsafval na 1 januari 2015 samen met andere gemeenten op te pakken. De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch zal hierin het voortouw nemen.

5.

Inventarisatie Wet markt overheid en vaststellen economische activiteiten van algemeen belang

Behandelvoorstel

Op 1 juli 2014 moeten alle gemeenten voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet gaat oneerlijke concurrentie door overheden tegen. Het college heeft daarom alle economische activiteiten van de gemeente tegen het licht gehouden. Het heeft besloten om de raad voor te stellen om enkele activiteiten aan te wijzen als economische activiteiten van algemeen belang. Hiermee voldoet de gemeente met al haar activiteiten aan de regels. Dit betekent onder meer ook dat gemeentelijke gebouwen, zoals de sporthallen, verhuurd en geëxploiteerd mogen blijven worden tegen de gebruikelijke lagere tarieven. De raad neemt naar verwachting op 3 juni aanstaande over het voorstel een besluit.

Stukken

6.

Oprichting Stichting AgriFood Capital

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het oprichten van een stichting en een BV voor het samenwerkingsverband AgriFood Capital. Dit is het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en onderwijs in de regio Noordoost Brabant. Het doel is deze regio te ontwikkelen tot een competitieve regio met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Stukken

7.

Verkoop deel groenstrook naast van Deelenstraat 29 Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de groenstrook gelegen naast het pand aan de Van Deelenstraat 29 in Oudheusden te verkopen aan de bewoners van dit adres.

Stukken

8.

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 vast te stellen. Dit plan is samen met de gemeente Waalwijk gemaakt. De raad neemt op 3 juni aanstaande een besluit.

Stukken

9.

Vergoeding stormschade basisscholen de Dromenvanger en de Duinsprong

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met terugwerkende kracht in te stemmen met vergoedingen van stormschades op de basisscholen de Dromenvanger en de Duinsprong in het najaar van 2013.

Stukken

10.

Uitbreiding procedureregels schade aan schoolgebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de in 2006 vastgestelde procedureregels voor vandalismeschade aan schoolgebouwen uit te breiden met regels voor schade aan schoolgebouwen door weersinvloeden.

Stukken

11.

Verkiezingen Europees Parlement

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 27 stembureaus en de stembureauleden aan te wijzen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014.

Stukken

12.

Allonge koopovereenkomst perceel H 5621 Nassau Dwarsstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de inspanningsverplichting voor het leveren van twee bouwkavels aan Klein Brabant vastgoed B.V. in te vullen door vier bouwkavels te ontwikkelen op het van hen gekochte perceel aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Stukken

13.

Rapport Rekenkamercommissie toekomstbestendigheid grondexploitaties

Behandelvoorstel

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de grondexploitaties in Heusden. Het college heeft hierop bestuurlijk gereageerd en stelt de raad voor om in lijn met deze reactie met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan. De raad neemt naar verwachting op 3 juni aanstaande hierover een besluit.

Stukken

14.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 april 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 april 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht