Besluitenlijst 22 december 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 december 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Elektriciteitsvoorziening Raadhuisplein in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe elektriciteitsvoorziening aan te laten leggen op het Raadhuisplein in Drunen. De voorziening wordt geschikt gemaakt voor evenementen, zoals de weekmarkt. De aanleg en herinrichting levert een kostenbesparing op, vergroot de veiligheid van marktbezoekers en geeft marktondernemers meer zelfstandigheid.

Stukken

2.

Maatregelen parkeren vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal maatregelen te treffen om de bezoekersstromen in de vesting Heusden beter te geleiden.

Stukken

3.

Eigendomsoverdracht tennisbanen LTC De Hoge Heide

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 3 tennisbanen en 2 minibaantjes van tennisvereniging LTC De Hoge Heide in eigendom over te nemen. In 2005 hebben de gemeente en de tennisvereniging afspraken gemaakt over de realisatie van deze banen. Een van de afspraken was dat de vereniging de banen voor een periode van 10 jaar in eigendom zou nemen en de kosten voor realisatie op zich zou nemen. Deze periode is nu afgelopen.

Stukken

4.

Mantelzorgondersteuning 2015 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het samenwerkingsverband O3 opdracht te geven om de mantelzorgondersteuning voor 2015 en 2016 uit te voeren. Hiervoor is een budget van € 72.000 beschikbaar gesteld. De mantelzorgwaardering bestaat uit het ‘mantelzorgcompliment’ en intensieve ondersteuning voor mantelzorgers, in de vorm van bijvoorbeeld lotgenotencontact of respijtzorg.

Stukken

5.

Vaststelling huisvesting voorzieningen onderwijs HVO 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvraag voor de nieuwbouw van een basisschool in Oudheusden niet te honoreren en het bekostigingsplafond voor voorzieningen in de huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vast te stellen op nihil.

Stukken

6.

Opzegging dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Nederland voor de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten per 1 januari 2016 op te zeggen. Omdat er een opzegtermijn van 12 maanden geldt, wordt in 2016 nog gebruik gemaakt van de diensten van de Kredietbank Nederland. Ondertussen wordt onderzocht hoe de schuldhulpverlening het beste kan worden georganiseerd.

Stukken

7.

Beleidsregels en Besluit Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2016 en het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2016, vast te stellen. Beide treden op 1 januari 2016 in werking.

Stukken

8.

Verzoek om wijziging van gebruik Kerkstraat 48 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunning te gaan verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de begane grond van het pand Kerkstraat 48 in Elshout. Hierdoor vervalt de horecafunctie en kan het pand worden gebruikt voor kamergewijze verhuur aan maximaal 6 personen.

Stukken

9.

Overdracht groenonderhoud bedrijventerreinen 2016 2018

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om voor de komende 3 jaar het onderhoud van het openbaar groen op de bedrijventerreinen Groenewoud, Nieuwkuijk, Nassaulaan en Het Hoog over te dragen aan Stichting Parkmanagement Heusden.

Stukken

10.

Taakomschrijving en profielschets vertrouwenspersoon sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een taakomschrijving en profielschets voor de vertrouwenspersoon sociaal domein vast te stellen. Deze is ter kennisname naar de leden van de raad gestuurd.

Stukken

11.

Dillenburg verzoek tot gedeeltelijke verkoop

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten toestemming te geven voor de gedeeltelijke verkoop van gronden op de locatie Dillenburg in Drunen. Hierdoor kan de ontwikkelaar zijn gronden gedeeltelijk aan een andere vennootschap in het moederconcern verkopen. Voor de uitvoering van de anterieure overeenkomst met de gemeente heeft de verkoop geen gevolgen. Deze overeenkomst over de ontwikkeling van de locatie blijft onverkort van kracht.

Stukken

12.

Openbare besluitenlijst college 15 december 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 december 2015 vastgesteld.

Stukken

13.

Herbeoordelingen overgangsrecht Zorg in Natura

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de zorgtoewijzingen voor inwoners met Zorg in Natura vanuit de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg, die onder overgangsrecht vallen en waarbij nog geen herbeoordeling plaatsvond, te verlengen tot maximaal 1 januari 2017 of zoveel eerder als dat de herbeoordeling plaatsvindt. Hiermee kan de zorg die deze mensen ontvangen, worden gecontinueerd.

Stukken

14.

Overeenkomst met Wartsila over doortrekken James Wattlaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Wärtsilä. Daardoor wordt het mogelijk de James Wattlaan in Drunen (Metal Valley) door te trekken.

Stukken

15.

Informatie financiele rechtmatigheid in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren over mogelijke nadelige gevolgen voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening van onze gemeente en de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling (GR) Hart van Brabant. Deze problematiek speelt in het hele land en hangt samen met de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht