Besluitenlijst 22 mei 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 mei 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 15 mei 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 mei 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 18 en 25 mei 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 18 en 25 mei 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Aankoop gronden voor gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost

Behandelvoorstel

Het college heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van bijna 13 ha landbouwgrond voor de gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost. De gemeente heeft deze grond nodig voor de realisatie van de geplande klimaatbuffer tussen de Engelenseweg en De Bellaart in Vlijmen en de aanleg van de randweg ten oosten van Vlijmen. Het college vraagt de gemeenteraad om op 3 juli 2012 het bedrag dat nodig is voor deze grondaankoop, beschikbaar te stellen.

Stukken

4.

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden.

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden voor de realisatie van het woningbouwplan Geerpark en voor de gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost. De gemeenteraad neemt op 3 juli a.s. een besluit.

Stukken

5.

Oprichting RUD Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft, omdat er nog te veel onduidelijkheid is over de financiële consequenties en daarmee de risico’s, besloten vooralsnog niet akkoord te gaan met het bedrijfsplan voor de nog op te richten RUD Brabant Noord. Een RUD is een Regionale Uitvoeringsdienst die voor provincies en gemeenten met name de complexere milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving moet gaat uitvoeren, met het doel dat dit meer kwaliteit oplevert tegen lagere kosten.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaar ten aanzien van afwijzing verzoek om tegemoetkoming in planschade Willy van den Berkstraat 6 te Haarsteeg

Behandelvoorstel

Een verzoek om tegemoetkoming in planschade voor een perceel aan de Willy van den Berkstraat te Haarsteeg is afgewezen. Het college heeft besloten het hiertegen ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit betekent dat aan de bezwaren niet wordt tegemoet gekomen en de afwijzing blijft bestaan.

Stukken

7.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie DMP over geurklachten veroorzaakt door VAL BV aan de Veldweg 7 te Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die door de fractie DMP Heusden zijn gesteld over de geurklachten die worden veroorzaakt door het bedrijf VAL BV.

Stukken

8.

Elektrisch vervoer

Behandelvoorstel

De gemeente Heusden plaatst , in samenwerking met de Stichting e-laad, 2 laadpunten voor elektrische auto’s. De laadpunten komen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis in Vlijmen en op het parkeerterrein bij de Voorste Venne in Drunen. Particulieren kunnen ook een aanvraag voor een laadpunt indienen. Het college heeft hier randvoorwaarden voor vastgesteld. Heusden wil vanuit het oogpunt van duurzaamheid elektrisch vervoer stimuleren. Het draagt bij aan het behalen van milieudoelen op het gebied van klimaat, lokale luchtkwaliteit en geluid.

Stukken

9.

Exploitatieplan 2013 openbaar vervoer

Behandelvoorstel

Op verzoek van de provincie reageert het college per brief op het provinciaal exploitatieplan 2013 voor het openbaar vervoer. De reactie betreft met name het voornemen van de provincie om de route van buslijn 137 in Drunen te wijzigen en op de voorgestelde nieuwe route twee haltes te realiseren ter hoogte van de rotonde Spoorlaan-Stationsstraat.

Stukken

10.

Vernieuwing convenant Wet maatschappelijke ondersteuning

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de afspraken met Stichting Woonveste over de woonvoorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te actualiseren zodat het aansluit op de laatste ontwikkelingen. Deze afspraken hebben betrekking op woonvoorzieningen, zoals trapliften, douchezitjes en het verwijderen van drempels, in woningen van Woonveste.

Stukken

11.

Inkomensgrenzen en besparingsbijdrage Wmo

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om niet meer te kijken naar het inkomen als men in aanmerking wil komen voor de regiotaxi. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor voorzieningen zoals bijvoorbeeld een aangepast autozitje of driewieler afgeschaft. Reden om dit te doen zijn recente uitspraken van de rechter (Centrale Raad van Beroep) dat de inkomensgrens en besparingsbijdrage niet meer toegepast mag worden.

Stukken

Uitgelicht