Besluitenlijst 22 mei 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 mei 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 15 mei 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 15 mei 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2017. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 1.991.000 voordelig. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 juni aanstaande.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de eerste bestuursrapportage 2018 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2018 afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2018 staan. Het gaat om een inschatting per april 2018. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 178.000 negatief. Omdat het verwachte begrotingssaldo na de tweede bestuursrapportage 2017 € 367.000 positief was, komt het verwachte begrotingssaldo nu uit op € 189.000 positief. De eerste bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 28 juni aanstaande.

Stukken

4.

Voorjaarsnota 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de voorjaarsnota 2018 vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 juni aanstaande. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2019 en de daarin opgenomen meerjarenraming. In de voorjaarsnota is een eerste globale vertaling gemaakt van het onlangs gepresenteerde coalitieprogramma ‘ Heusden. Samen. Doen!‘

Stukken

5.

Groenstructuurplan 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het Groenstructuurplan Heusden 2018-2022. Het plan bevat de voor de gemeente Heusden belangrijke groene waarden en geeft aan hoe de komende jaren met het groen wordt omgegaan ook als het gaat om duurzaamheid en klimaatverandering. Het plan wordt op 3 juli 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Stukken

6.

Waterplan Heusden 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het Waterplan Heusden 2018-2022. Het plan zorgt voor een duurzaam watersysteem dat inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering. Het plan wordt op 3 juli 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Stukken

7.

Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het beleidsplan openbare verlichting 2018-2022. Het nieuwe beleid richt zich op ‘Slim verlichten’, oftewel spaarzaam, duurzaam en ‘op maat’ verlichten van de openbare ruimte. Het beleidsplan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de raad, die er 3 juli 2018 over vergadert.

Stukken

8.

Aanjager zorg en veiligheid

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om € 150.000 beschikbaar te stellen voor een aanjager zorg en veiligheid. Zorg en veiligheid gaat over het bieden van de juiste ondersteuning aan inwoners waarbij de veiligheid voor henzelf of anderen in de gaten gehouden moet worden. Goede samenwerking tussen de betrokken organisaties is hierbij erg belangrijk. De aanjager richt zich op het aanpassen van de afspraken rondom deze samenwerking aan recente ontwikkelingen zoals de aanpak voor personen met verward gedrag, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stukken

9.

Aanvullend subsidieverzoek van O3 voor 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan O3, het samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, MEE en GGD, voor 2018 bij wijze van bijstelling en aanvulling een subsidie van € 82.568 te verlenen.

Stukken

10.

Procesvoorstel reclamebeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel voor het reclamebeleid gemeente Heusden.

Stukken

11.

Stand van zaken invoering BIG en AVG

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad te informeren over de invoering van de Baseline Informatievoorziening Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Heusden voldoet per 25 mei 2018 aan de belangrijkste eisen uit de AVG en is goed op weg om voor eind 2018 aan de belangrijkste eisen uit de BIG te voldoen.

Stukken

12.

Vragen artikel 43 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over Metal Valley.

Stukken

13.

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de (plaatsvervangende) leden voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te wijzen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 2018.

Stukken

Uitgelicht