Besluitenlijst 23 april 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 april 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Afkoppelproject Oranjelaan Irenelaan eo Vlijmen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de Oranjelaan, Irenelaan, Beatrixlaan en Margrietlaan in Vlijmen de riolering te verbeteren. Door het regenwater voortaan in de bodem te laten zakken (infiltreren), wordt de wateroverlast minder. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de openbare ruimte verbeterd. Deze verbetermaatregelen zijn in overleg met bewoners tot stand gekomen. De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2013.

Stukken

2.

Onderhoud kunstgrasvoetbalvelden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, in afwijking van de gemeentelijke aanbestedingsrichtlijnen, voor het instandhouden van de garantie op de kunstgrasvoetbalvelden een onderhoudscontract voor vijf jaar met de leverancier aan te gaan.

Stukken

3.

Hart van Brabant Kansenkaart Leisure 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgestelde reactie, samen met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, op de Kansenkaart Leisure 2013 van de regio Hart van Brabant. De kansenkaart geeft aan welke locaties kansrijk zijn voor ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie.

Stukken

4.

Erfgoedkaarten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de erfgoedkaarten ‘archeologiekaart’ en ‘cultuurhistoriekaart’ te gebruiken bij nieuwe bestemmingsplannen. De kaarten zullen via de gemeentelijke website voor een breder publiek worden ontsloten.

Stukken

5.

Aansluiting intergemeentelijke bezwarencommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de gemeente Heusden aan te sluiten bij de intergemeentelijke bezwarencommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden van de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Dongen en de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers in Waalwijk. Hiervoor heeft het college de Regeling bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden vastgesteld en de raad voorgesteld om dat ook te doen. Verder zijn de leden voor deze bezwarencommissie benoemd.

Stukken

6.

Parkeren bij bedrijven

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mee te willen denken met bedrijven die onvoldoende parkeerplaatsen hebben. Vrije kavels op bedrijventerreinen kunnen tijdelijk als parkeerplaats verhuurd worden. Ook zijn de uitvoeringsregels verhuur en verkoop groenstroken aangepast zodat het in bepaalde situaties mogelijk wordt om op groenstroken grenzend aan bedrijfspercelen te parkeren.

Stukken

7.

Jaarverslag bezwaar en klachten 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012, het jaarverslag klachtenbehandeling 2012 vast te stellen en beide jaarverslagen ter kennisname aan te bieden aan de leden van de raad.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 16 april 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 april 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

Programma van eisen Europese aanbesteding concessie openbaar busvervoer West en Oost Brabant per 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de provinciale reactie op zijn opmerkingen over het concept van het Programma van Eisen voor de Europese aanbesteding van de concessie openbaar busvervoer West- en Oost-Brabant per 2015. Er zal een brief verstuurd worden aan Gedeputeerde Staten, waarin het college zijn zorg uitspreekt over de gevolgen voor de leefbaarheid in de kleine kernen.

Stukken

10.

Functioneel ontwerp jeugdstelsel Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het Functioneel Ontwerp jeugdstelsel Hart van Brabant. Het Functioneel Ontwerp gaat over de regionale afspraken rondom de decentralisatie van de jeugdzorg.

Stukken

11.

Beantwoording art 61 vragen D66 inzake financieel meerjarenperspectief

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie D66 over het gemeentelijk financieel meerjarenperspectief vanwege de rijksbezuinigingen beantwoord.

Stukken

12.

Wijziging CAR UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen

Stukken

13.

Verkoop weiland Dekkerseweg Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een weiland aan de Dekkerseweg in Elshout te verkopen via openbare verkoop bij inschrijving. Dit perceel heeft een oppervlakte van circa twee hectare.

Stukken

14.

Representatierooster week 17 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 19 tot en met 28 april 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

Uitgelicht