Besluitenlijst 23 augustus 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 augustus 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Reglement Urgentiecommissie 2016 vast te stellen en stelt de raad voor om de Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 vast te stellen. Dit voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 september aanstaande.

Stukken

2.

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016-2017 en kadernota 2016-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft prestatieafspraken met Stichting Woonveste voor 2016-2017 vastgesteld. Het college stelt daarnaast de raad voor om het Kader prestatieafspraken gemeente Heusden 2016-2020 vast te stellen. Dit voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 september aanstaande.

Stukken

3.

Koopovereenkomst dertien kavels fase 1b Geerpark Janssen de Jong

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de deelfase ‘Hof van Morgen’ fase 1b in Geerpark acht kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en vijf kavels voor rijwoningen te verkopen aan Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

Stukken

4.

Vaststellen bestemmingsplan Rembrandtlaan Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Rembrandtlaan, Oudheusden’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 20 woningen, eventueel in gestapelde vorm (twee à drie lagen), mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 september aanstaande.

Stukken

5.

Inkoop sociaal domein 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de raamovereenkomst voor de lokale inkoop sociaal domein 2017 vastgesteld. Hiermee kan de inkoop van maatwerkondersteuning op het gebied van lokale Jeugdhulp, Begeleiding en Dagbesteding starten. Ook de tarieven voor 2017 zijn door het college vastgesteld. De raamovereenkomst en het tarief voor Hulp bij het Huishouden volgen later dit jaar.

Stukken

6.

Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Kapelstraat 43-45 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hogere geluidswaarden vast te stellen voor een woningbouwlocatie aan de Kapelstraat in Elshout. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Kapelstraat. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 september aanstaande gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

7.

Exploitatieplan Geerpark 3e herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Exploitatieplan Geerpark 3e herziening’ vast te stellen. Deze herziening ligt gedurende zes weken ter inzage. Omdat het hier niet-structurele wijzigingen betreffen, is het niet mogelijk om tegen dit besluit zienswijzen in te dienen, bezwaar te maken of in beroep te gaan.

Stukken

8.

Toekomst De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om De Voorste Venne in Drunen, met het beschikbare budget van € 5 miljoen, te gaan renoveren in de zomer van 2017. Om dat mogelijk te maken is het voorstel te inventariseren welke potentiële gebruikers, met name verenigingen en instellingen, belangstelling hebben om gebruik te gaan maken van de gerenoveerde De Voorste Venne. Het college wil het plan hiervoor verder uitwerken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 september aanstaande.

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout’. Het is een conserverend bestemmingsplan, waarbij voor de bestaande situatie een actuele bestemmingsregeling wordt getroffen. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven die meeliften met dit bestemmingsplan. Het plan ligt vanaf 1 september 2016 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Vaststelling reglement automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Reglement automatische incasso 2016 vast te stellen. Het reglement treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 16 augustus 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 16 augustus 2016 vast.

Stukken

12.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. De wijzigingen vloeien deels voort uit wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 september aanstaande.

Stukken

Uitgelicht