Besluitenlijst 23 februari 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 februari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Herinrichting woonwagenlocatie Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om te starten met de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Parallelweg in Heesbeen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De belangrijkste reden voor de herinrichting is het waarborgen van de brandveiligheid.

Stukken

2.

Grondexploitatie van complex 36 Wolput Looiersteeg Achterstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, onder voorbehoud van een nog door de raad te nemen besluit, de gemeentelijke percelen met de daarop staande panden Achterstraat 39 en 41 en Wolput 38, 38a, 38b, 38c, 40 en 40a, in de huidige staat te verkopen. Het college stelt de raad in dat verband voor om de betrokken grondexploitatie te beëindigen. Dit voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

3.

Rioolrenovatie 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om rioolwerkzaamheden in de wijken Venne-Oost (Drunen), Vliedberg (Vlijmen) en in de kernen Heusden en Nieuwkuijk te gaan aanbesteden. De planning is om de werkzaamheden gedurende dit jaar te gaan uitvoeren.

Stukken

4.

Parkeren grote voertuigen Industrieweg Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om het parkeren van grote voertuigen mogelijk te maken ter hoogte van Industrieweg 5-5a in Heesbeen. Daar ontstaat zo ruimte voor het parkeren van 2 grote vrachtwagens.

Stukken

5.

Voornemen vaststellen Horecabeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben ingestemd met de ontwerpversie ‘Horecabeleid gemeente Heusden’ en besloten om deze vrij te geven voor inspraak. Na voorafgaande publicatie op de gemeentelijke informatiepagina in De Scherper kunnen gedurende 2 weken inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

6.

12de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers vast te stellen en deze ook ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Het betreft voornamelijk technische wijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

7.

Beleidsvisie en kadernota GGD

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze te geven op de meerjarenbeleidsvisie 2017-2021 ‘De GGD gaat verder…voor gezondheid’ met daarbij het verzoek om bij de uitwerking invulling te geven aan de ambities die benoemd zijn in de regionale nota ‘Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2016-2019’. Ook stelt het college de raad voor een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van de kadernota 2017 ‘Gezondheid gaat verder’ van de GGD Hart voor Brabant en op de prognose voor de gemeentelijke bijdrage GGD voor 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

8.

Vaststelling bestemmingsplan Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’ gewijzigd vast te stellen. Het plan voorziet in de verplaatsing en uitbreiding van de Aldi van de Grotestraat 156a in Drunen naar de Tinie de Munnikstraat in Drunen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 29 maart aanstaande.

Stukken

9.

Uitspraak Raad van State hoger beroep bestuursdwang Wijksestraat Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 januari 2016. De afdeling heeft het hoger beroep over de bestuursdwang op een perceel aan de Wijksestraat in Heusden ongegrond verklaard. De uitspraak is onherroepelijk.

Stukken

10.

Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met het concept van het beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

11.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Meeuwaert

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’. Het plan ligt vanaf 3 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

12.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen’ vast te stellen. Het bestemmingsplan is een conserverend plan en gaat uit van de bestaande mogelijkheden. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 29 maart 2016.

Stukken

13.

Rapport Rekenkamercommissie Intergemeentelijke samenwerking

Behandelvoorstel

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over ‘Intergemeentelijke samenwerking in Heusden’. Het rapport schetst in zijn algemeenheid een positief beeld. Het college heeft gereageerd op de aanbevelingen in het rapport en stelt de raad voor om, naast de bespreking van de meer formele documenten als begroting en jaarstukken, 3 keer per jaar de focus binnen intergemeentelijke samenwerking en de voortgang van regionale opgaven te bespreken. Het college ziet ervan af om hiervoor een algemeen beleidskader op te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

14.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening 2012 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de voortgangsrapportage armoedebeleid 2015. Deze rapportage bevat ook een evaluatie van de schuldhulpverlening over de beleidsperiode 2012-2015. Verder wordt de raad voorgesteld de beleidsperiode van de nota ‘Schuldhulpverlening 2012-2015’ met maximaal 1 jaar te verlengen.

Stukken

15.

Stand van zaken regionale opgaven maart 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken regionale opgaven maart 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de regionale opgaven.

Stukken

16.

Rapport Hogerop door schaalverdieping

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de hand van het rapport ‘Hogerop door schaalverdieping’ met de raad in gesprek te gaan over schaalverdieping. Het is de bedoeling om daarna aan de slag te gaan met concrete experimenten om de samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en vooral inwoners te intensiveren.

Stukken

17.

Ondersteuning Otjiwarongo resultaten en toekomst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de ondersteuning van de gemeente Otjiwarongo in Namibië te gaan afbouwen en per 31 december 2018 te beëindigen. Dan zal er sprake zijn van 15 vruchtbare samenwerkingsjaren waarin Otjiwarongo een positieve ontwikkeling doormaakte. Het college stelt de raad verder voor om een principe-uitspraak te doen over de vraag of een nieuwe invulling van een gemeentelijke bijdrage aan de mondiale solidariteit wordt gewenst. De gemeenteraad vergadert op 29 maart over het voorstel.

Stukken

18.

Openbare besluitenlijst college 15 februari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 februari 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht