Besluitenlijst 23 juni 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 23 juni 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Concept programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het voornemen vast te leggen, om een aangevraagde voorziening in de huisvesting voor basisschool de Dromenvanger niet te gaan honoreren. Het betrokken schoolbestuur kan hierover hun zienswijze geven. Daarna neemt het college een definitief besluit

Stukken

2.

Jaarverslag Kinderopvang 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag Toezichtinformatie Kinderopvang Heusden 2013 vastgesteld. Hierin zijn gegevens opgenomen over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangaccommodaties en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan Drunen Herziening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Drunen Herziening 2014” en dit ter bespreking te agenderen voor informatievergadering Ruimte op 3 september aanstaande. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Drunen. Enkele locaties worden gewijzigd. Het plan ligt vanaf 3 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.

Stukken

4.

Opzeggen raamovereenkomsten hulp bij het huishouden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raamovereenkomsten met de zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden op te zeggen per 1 januari 2015.

Stukken

5.

Stand van zaken Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van een brief van de Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) over de stand van zaken en deze ter kennisname aan de leden van de raad te sturen.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 16 juni 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 juni 2014 vastgesteld.

Stukken

7.

Beantwoording technische vragen jaarrekening 2013 en voorjaarsnota 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota 2014. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. De jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 1 juli 2014.

Stukken

Uitgelicht