Besluitenlijst 23 juni 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 juni 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Project Zichtbare grens Holland Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in navolging van de gemeenten Waalwijk en Dongen 7 grenspalen te plaatsen op de historische grens tussen Holland en Brabant van rond 1795. Deze historische lijn vormt sinds het ontstaan in de 12e eeuw, een belangrijke basis voor de ontwikkeling van Brabant en ook Heusden. Langs de grens zijn verschillende vestigingssteden ontstaan, waaronder de vesting Heusden.

Stukken

2.

Leerlingenvervoer schooljaar 2015 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het leerlingenvervoer door vervoersservice Van Driel voort te zetten totdat er in 2016 een nieuwe gunning is volgens de Europese aanbesteding die wordt voorbereid.

Stukken

3.

Toegangs en gedragsregels Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten toegangs- en gedragsregels in te stellen voor de Poort van Heusden ter bescherming van het gebied. Naast een ingesteld parkeerverbod aan weerszijden van de Kasteellaan heeft het college besloten tot geslotenverklaring voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers. De Poort van Heusden is sinds 12 mei jl. open voor het publiek.

Stukken

4.

Renovatie buitensportaccommodaties 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een aantal renovatiewerkzaamheden op sportparken uit te laten voeren. Het betreft de renovatie van de parkeerplaats bij sportpark De Hoge Heide en de vervanging van een leunhek en ballenvanger op de hockeyaccommodatie van VMHC. De werkzaamheden worden komende zomer uitgevoerd.

Stukken

5.

Concept programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het concept van de programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierbij is aangegeven dat het onderzoek naar de brandkranen, en de mogelijke afkoop daarvan, zo snel mogelijk moet gebeuren.

Stukken

6.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J Meesters DMP Heusden over de voort en procesgang GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J. Meesters (DMP Heusden) over de voort- en procesgang van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) beantwoord.

Stukken

7.

Aanvragen projectsubsidie 3de tranche 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvragen om een projectsubsidie van Stichting KunstVesting Heusden, Stichting Dickens Festijn Drunen, Thomashuis Nieuwkuijk, Stichting het Gouverneurshuis en Hervormde gemeente Heusden af te wijzen.

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied 2de herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 2de Herziening’. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een aantal initiatieven mogelijk, zoals 3 woningen en een hoveniersbedrijf op locaties in Drunen, Hedikhuizen en Haarsteeg. Ook de realisatie van een uitkijkplatform aan de Heidijk in Vlijmen, waterberging in Vlijmen Noord en een ontsluiting voor landgoed De Hooge Bank worden hiermee mogelijk gemaakt. Het plan ligt vanaf 1 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

9.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Bosscheweg 70a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hogere geluidsgrenswaarden te willen vaststellen voor een beoogde bedrijfswoning aan de Bosscheweg 70a in Drunen. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Bosscheweg. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Beantwoording technische vragen jaarrekening 2014 en voorjaarsnota 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de jaarrekening 2014 en de voorjaarsnota 2015. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. De jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 30 juni 2015.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 16 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 juni 2015 vastgesteld.

Stukken

12.

Intentieverklaring HR Zorgakkoord Midden Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de intentieverklaring ‘HR-Zorgakkoord Midden-Brabant’ te ondertekenen.

Stukken

Uitgelicht