Besluitenlijst 23 mei 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 mei 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 16 mei 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 mei 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2016. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 610.000 voordelig. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 juni aanstaande.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de eerste bestuursrapportage 2017 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2017 staan. Het gaat om de situatie per april 2017. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 74.000 voordelig. Na de tweede bestuursrapportage 2016 bedroeg het verwachte begrotingssaldo € 194.000 voordelig waardoor het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2017 nu uitkomt op € 268.000 positief. De eerste bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 27 juni aanstaande.

Stukken

4.

Voorjaarsnota 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de voorjaarsnota 2017 vast te stellen. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2018 en de daarin opgenomen meerjarenraming. In de voorjaarsnota worden enkele bestedingsvoorstellen gedaan voor 2018 en volgende jaren. Bij de vaststelling van de begroting 2018 in november wordt hierover definitief besloten. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 juni aanstaande.

Stukken

5.

Memo's stand van zaken regionale opgaven juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo’s met de ‘Stand van zaken regionale opgaven juni 2017’ vastgesteld en geagendeerd voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en Ruimte van 20 en 21 juni aanstaande. De memo’s worden ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Ze bevatten actuele informatie over de regionale opgaven.

Stukken

6.

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 juni aanstaande.

Stukken

7.

Jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het concept van de jaarverantwoording en resultaatverdeling 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 juni aanstaande.

Stukken

8.

Bestemmingsplan 'Victoria, Haarsteeg'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Victoria, Haarsteeg’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maximaal 161 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 11 juli aanstaande.

Stukken

9.

Plaatsen schaararmscherm Vismarkt 1 Heusden

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schaararmscherm aan de Vismarkt 1 in Heusden. Het schaararmscherm is bedoeld als zonnewering voor het terras in plaats van de huidige parasols.

Stukken

10.

Jaarverslagen klachten en Commissie bezwaarschriften 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag klachten 2016 vastgesteld. In 2016 zijn er 22 klachten over gedrag en bejegening door medewerkers van de gemeente ingediend, iets meer dan in 2015. Zeven klachten waren gegrond en reden voor excuses. Uit deze klachten kwamen echter geen signalen voor structurele verbeteracties. Het college nam verder kennis van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2016. Dit verslag geeft aan dat de kwaliteit van de besluitvorming goed blijft en dat de tijdigheid van de afhandeling van de bezwaarschriften op orde is.

Stukken

11.

Wijziging mandatering leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan medewerkers van Bijeen (cluster Zorgadministratie) om besluiten te kunnen nemen op aanvragen van voorzieningen leerlingenvervoer conform de geldende verordening Leerlingenvervoer.

Stukken

Uitgelicht