Besluitenlijst 23 oktober 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 oktober 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 9 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 oktober 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 12, 19 en 26 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 12, 19 en 26 oktober 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Inkoopinformatie januari 2011 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de gemeentelijke inkoopcijfers over de periode januari 2011 tot juni 2012, en biedt deze ook ter informatie aan de raad aan. In deze periode is op alle speerpunten vooruitgang geboekt, met name op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2011 werd er aanzienlijk meer ingekocht bij lokale ondernemers.

Stukken

4.

Ontwikkel en realisatieovereenkomst Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft definitief besloten om met Heijmans Vastgoed een ontwikkel- en realisatieovereenkomst aan te gaan voor de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen. De raad had eerder zijn reactie gegeven op dit voornemen. Heijmans zal op en rondom het huidige plein onder andere een ondergrondse parkeergarage, winkels (waaronder een nieuwe supermarkt), horeca en ongeveer 45 koop- en huurwoningen realiseren. Naar verwachting zal het nieuwe centrum eind 2016 worden opgeleverd.

Stukken

5.

Onderzoek VNG over Verpakkingenakkoord

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het advies van de commissie ‘Van der Vlist’ over het concept-Verpakkingenakkoord. Dit akkoord bepaalt hoe Nederland de komende jaren omgaat met de inzameling van verpakkingsafval.

Stukken

6.

Geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen Bakkersdam

Behandelvoorstel

Het college heeft het geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam vastgesteld. Om het industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam ligt een geluidszone. Op enkele zonepunten worden de geluidgrenswaarden overschreden. Het geluidreductieplan geeft aan welke stappen binnen vijf jaar worden gezet om aan de wettelijke grenswaarden te voldoen. Door dit plan is het weer mogelijk om omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu te verlenen.

Stukken

7.

Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft, op advies van de Commissie Bezwaarschriften, besloten vast te houden aan de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitweg ten behoeve van het perceel Esdoornstraat 20 in Drunen. Een van de aanvraag afwijkende vergunning voor de uitweg heeft het college ingetrokken, omdat tegen die vergunning ook bezwaren bestonden.

Stukken

8.

Opstellen nieuwe woonvisie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe woonvisie op te stellen om voor de toekomst bestendige woningen en wijken te bouwen. Dit is nodig omdat de woningmarkt door de economische omstandigheden drastisch veranderd is. Ook de behoefte aan regionale afstemming vraagt om vernieuwing van de woonvisie.

Stukken

9.

Voorlopig ontwerp revitalisering De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het voorlopig ontwerp voor de revitalisering van De Voorste Venne vast te stellen en de architect te laten starten met de opstelling van het definitieve ontwerp.

Stukken

10.

Met ingang van 2013 overgaan tot het invoeren van automatische incasso

Behandelvoorstel

Uit het oogpunt van betere dienstverlening heeft het college besloten om automatische incasso in te voeren. Hierdoor kan de onroerend zaakbelasting en de hondenbelasting vanaf 2013 via automatische incasso betaald worden. Elke belastingplichtige ontvangt binnenkort een informatiebrief waarin de voorwaarden en procedure worden toegelicht.

Stukken

11.

Verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het verslag vast te stellen van het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) met de schoolbesturen op 5 september 2012.

Stukken

Uitgelicht