Besluitenlijst 23 september 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 september 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Veiligheidsmonitor 2013 gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De resultaten dienen als basis voor de ontwikkeling en evaluatie van het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Stukken

2.

Regeling Beheer en Toezicht BRP 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de “Regeling Beheer en Toezicht BRP 2014” vast te stellen. Deze regeling gaat over de omgang door de gemeente met persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisregistratie.

Stukken

3.

Convenant zorgkantoor

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in samenspraak met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk een convenant te sluiten met coöperatie VGZ en zorgkantoor Midden-Brabant. Het convenant voorziet in samenwerking tussen gemeenten en zorgkantoor binnen de veranderingen in het sociaal domein.

Stukken

4.

Krediet herinrichting Burgemeester van Houtplein Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor het herinrichten van het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen. Op het plein wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en starten eind september.

Stukken

5.

Beslissing op bezwaar EKC 6 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit bezwaarschrift richt zich tegen de weigering om tijdelijk geen rechtshandelingen meer te verrichten in een aantal lopende procedures. Deze procedures gaan vooral over de Wijksestraat 3 in Heusden.

Stukken

6.

Evaluatie afvalbeheerplan

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van het Afvalbeheerplan 2011 – 2015 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De doelstellingen voor afvalscheiding zijn in 2013 niet behaald. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om in 2015 enkele proeven uit te voeren die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen, zoals het invoeren van een nultarief voor GFT-afval, de gescheiden inzameling van drankenkartons en metalen en het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. De gemeenteraad neemt hierover op 6 november 2014 een besluit.

Stukken

7.

Wob-verzoek PVV over informatie minderheden

Behandelvoorstel

Het college heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Vrijheid, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, om informatie over organisaties van minderheden. Het college verwijst verzoeker naar al openbaar beschikbare informatie en meldt voor het overige aan verzoeker dat de gevraagde informatie niet beschikbaar is.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 16 september 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 september 2014 vastgesteld.

Stukken

9.

Notitie Transitie sociaal domein Heusden de stand van zaken

Behandelvoorstel

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie. De huidige stand van zaken is door het college vastgelegd in een notitie. Deze notitie wordt besproken tijdens de informatievergadering samenleving van 2 oktober a.s.

Stukken

10.

Raadsinformatiebrief over onderzoeksvoorstel ontwikkelkader Veerkrachtig Bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de leden van de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoeksvoorstel als vervolg op het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’.

Stukken

Uitgelicht