Besluitenlijst 24 april 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 april 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 17 april 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 17 april 2012 vastgesteld.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 17 april 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 20 en 27april 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Verkoop woning Burgemeester van de Heijdenstraat 51 te Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de woning aan de Burgemeester van de Heijdenstraat 51 te Drunen te verkopen voor een bedrag van € 170.000,00 k.k.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Bezwaarschriften planschade Willy van den Berkstraat 4 in Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van drie bezwaarschriften¸ de eigenaar van het pand Willy van den Berkstraat 4 in Haarsteeg een planschadevergoeding van 8.700 euro toe te kennen. Daarmee wordt van het oorspronkelijke bedrag van 8.400 euro afgeweken.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Bezwaarschriften planschade Ipperhoeve 18 Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van drie bezwaarschriften¸ de eigenaar van het pand Ipperhoeve 18 in Haarsteeg een planschadevergoeding van 10.940 euro toe te kennen. Daarmee wordt van het oorspronkelijke bedrag van 10.600 euro afgeweken.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Jaarverslag Kinderopvang 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag kinderopvang 2011. Het gemeentelijk verslag is gemaakt aan de hand van alle inspectierapporten kinderopvang
Het doel van een inspectierapport is:
1. een oordeel geven over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen;
2. aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen;
3. toekomstige ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang voldoet.
De rapporten zijn in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Art. 61-vragen DMP-Heusden inzake Wet werken naar vermogen.

Behandelvoorstel

Met dit besluit beantwoordt het college de vragen van fractie DMP over de Wet Werken naar Vermogen en de (financiële) gevolgen voor de gemeente Heusden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Evaluatie pilot coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening (Wro) op te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om procedures van verschillende besluiten (zoals bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig te doorlopen. De voordelen van een coördinatieregeling zijn: tijdwinst, vroegtijdige afstemming en duidelijk overzicht van de gevolgen van besluiten. Dit blijkt uit een evaluatie van gehouden pilotprojecten waarover het college de raad informeert. De coördinatieregeling wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd, zodra deze klaar is.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Uitbesteden horeca Het Run 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het zwemseizoen 2012, voor de verzorging van de horeca service op openluchtzwembad Het Run, met “De Smulkar evenementencatering” een overeenkomst aan te gaan.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht