Besluitenlijst 24 februari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 februari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Opstarten procedure kappen 9 bomen Beethovenlaan Offenbachplantsoen in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de procedure te starten voor het kappen van 7 platanen en 2 essen die staan langs de Beethovenlaan ter hoogte van Offenbachplantsoen 2 tot en met 40 in Drunen. Op deze locatie worden dan 9 esdoorns herplant.

Stukken

2.

Ontwerp van uitgebreide omgevingsvergunning Mol (Geerpark) in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp van een uitgebreide omgevingsvergunning Mol (Geerpark) in Vlijmen. Deze vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan voor de fase Mol van ontwikkelingsplan Geerpark met 2 vrije kavels (aanpassen bouwvlakken) en het bouwen van 1 woning op een van deze 2 kavels. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 5 maart 2015. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

3.

Krediet kleedaccommodatie VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een kleedaccommodatie voor VV Haarsteeg. Hierdoor wordt het mogelijk om in mei 2015 te starten met de werkzaamheden en deze in oktober 2015 af te ronden.

Stukken

4.

Uitvoeringsbesluit over gebruik kampeermiddel voor nachtvissen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het gebruik van een kampeermiddel (kleine tent of parasol) tijdens het nachtvissen toe te staan bij het viswater aan de Maas en de stromende wateren die met de Maas in open verbinding staan.

Stukken

5.

Uitspraak rechtbank over bestuursdwang Wijksestraat 3 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 23 december 2014. De rechtbank heeft de beroepen over de bestuursdwang aan de Wijksestraat 3 in Heusden ongegrond verklaard.

Stukken

6.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de voortgangsrapportage over het armoedebeleid 2014 ter kennisname aan de raad voor te leggen. De raad neemt hierover op 31 maart aanstaande een besluit.

Stukken

7.

Ontwerp van omgevingsvergunning Meliestraat 40 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een tweede woning op het adres Meliestraat 40 in Vlijmen. Met deze vergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 5 maart 2015. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

8.

Inzet participatiebudget voor schuldhulpverlening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de kosten van de schuldhulpverlening in 2014 ten laste te brengen van het participatiebudget 2014.

Stukken

9.

Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Midden Brabant 2015 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en Kindermishandeling Midden Brabant 2015-2018’ vast te stellen. Hiermee voldoet onze gemeente binnen de regio Hart van Brabant aan de opdracht van het ministerie van VWS om vanaf 1 januari 2015 een regionale visie te hebben op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkhof Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om maximaal 16 woningen (geen appartementen) mogelijk te maken op een aantal percelen aan de Donkhof in Haarsteeg. Het plan ligt vanaf 6 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

11.

Strategisch plan en meerjarenbegroting 2015-2018 van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heet besloten om het Strategisch Plan en de meerjarenbegroting 2015-2018 van Baanbrekers ter kennisname voor te leggen aan de raad. De raad neemt hierover op 31 maart aanstaande een besluit.

Stukken

12.

Uitwerking plan Huishoudelijke Hulp Toelage

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de uitwerking van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage. Dit plan richt zich op het behoud van werkgelegenheid onder thuishulpen met een dienstverband bij zorgaanbieders.

Stukken

13.

Vaststelling bestemmingsplan Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Haarsteeg’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan bevat een actualisatie van twee bestaande bestemmingsplannen. De raad neemt op
31 maart aanstaande hierover een besluit.

Stukken

14.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid M van Esch DMP over straatnaamgeving De Putter in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer M. van Esch (DMP) over straatnaamgeving in De Putter in Vlijmen beantwoord.

Stukken

15.

Vaststelling bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan deel A

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, reparatieplan deel A’ vast te stellen. In dit plan wordt de uitspraak van de Raad van State van 22 oktober 2014 grotendeels verwerkt. De raad neemt hierover op 31 maart aanstaande een besluit.

Stukken

16.

Jaarverslag 2013 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag 2013 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Stukken

17.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 10 februari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 februari 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht