Besluitenlijst 24 maart 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 maart 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Transitie en beheer Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de overgang naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de uitvoering daarvan gedurende de komende 2 jaren uit te besteden aan het daarvoor opgerichte samenwerkingsverband BGT. De BGT wordt vanaf 2016 dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen en spoorlijnen is geregistreerd.

Stukken

2.

Realisatie sportaccommodatie Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een borgstelling af te geven voor een lening van Stichting Sportaccommodatie Dillenburg voor de financiering van de accommodatie voor turn- en dansvereniging SHJ en judoclub Drunen. Daarnaast is besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan voor de grond op de locatie Dillenburg in Drunen waar de accommodatie wordt gebouwd. Dit voorjaar starten de bouwwerkzaamheden.

Stukken

3.

Voorjaarsnota 2016 van GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een positieve zienswijze te geven op de voorjaarsnota 2016 van de GGD Hart voor Brabant met de daarin opgenomen inwonerbijdrage. De voorjaarsnota bevat ook een aanvullend bezuinigingsvoorstel.

Stukken

4.

Verkoop laatste kavels Jan van Eyckhof project Frans Halslaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de laatste 2 bouwkavels op de locatie Jan van Eyckhof in Drunen (project Frans Halslaan) te verkopen. Hiermee zijn alle 15 kavels in dit project verkocht en kan de bouw naar verwachting eind april van dit jaar starten.

Stukken

5.

Benoeming lid Commissie bezwaarschriften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de heer mr. P.L. Kerkhofs te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heusden.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Geerpark planherziening 1 en ontwerpexploitatieplan 2 herziening exploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Geerpark planherziening 1’ en het ontwerpexploitatieplan ‘2e herziening exploitatieplan Geerpark’ en deze gedurende 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna worden de beide plannen, met eventuele wijzigingen, ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Verder heeft het college besloten de raad voor te stellen om plangebied Geerpark volledig welstandsvrij te maken. Het ontwerpbesluit hiervoor wordt ook gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Stukken

7.

Subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten subsidie te geven aan Stichting Leergeld Heusden en het Jeugdcultuurfonds.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid D Rijnders Huisman over nachtelijke dienstverlening van dienstapotheek Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid D.F.M.J. Rijnders-Huisman over de nachtelijke dienstverlening van de dienstapotheek in Waalwijk beantwoord.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 17 maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 17 maart 2015 vastgesteld

Stukken

Uitgelicht