Besluitenlijst 24 mei 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 mei 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 mei 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 17 mei 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2015. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 337.000 nadelig. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 juni aanstaande.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de eerste bestuursrapportage 2016 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2016 staan. Het gaat om de situatie per april 2016. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 566.000 negatief. Na de tweede bestuursrapportage 2015 bedroeg het verwachte begrotingssaldo € 217.000 voordelig waardoor het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2016 nu uitkomt op € 349.000 nadelig.
De eerste bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 28 juni aanstaande.

Stukken

4.

Voorjaarsnota 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de voorjaarsnota 2016 vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 juni aanstaande. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2017 en de daarin opgenomen meerjarenraming. In de voorjaarsnota worden enkele bestedingsvoorstellen gedaan voor 2017 en volgende jaren. Bij de vaststelling van de begroting 2017 in november wordt hierover definitief besloten.

Stukken

5.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2015 van de Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om met instemming kennis te nemen van het concept van de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen te maken over dit concept en stelt de raad daarom ook voor om er geen zienswijze over in te dienen. De raad behandelt dit voorstel in de raadsvergadering van 28 juni aanstaande.

Stukken

6.

Concept programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het concept van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van de raadsleden F van der Lee Heusden Transparant en JW Vonk D66 over de Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van de raadsleden F.A. van der Lee (Heusden Transparant) en J.W. Vonk (D66) over de Voorste Venne.

Stukken

8.

Aankoop winkelpand Plein 12 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het winkelpand aan Plein 12 in Vlijmen aan te kopen. Deze aankoop betreft het laatste pand in de oostwand en draagt,

Stukken

Uitgelicht