Besluitenlijst 24 november 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 november 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Jaarverslag leerplicht 2014-2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Jaarverslag leerplicht 2014-2015’ vast te stellen. Het jaarverslag beschrijft de door de gemeente uitgevoerde taken in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stukken

2.

Vragen art 61 Rvo raadslid C Musters Gemeentebelangen over ingekomen brieven

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer C. Musters (Gemeentebelangen) over de behandeling van ingekomen brieven die zijn gericht aan de raad.

Stukken

3.

Ontwerp omgevingsvergunning Wielblok 3 in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Wielblok 3 in Herpt. Met deze vergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het voornemen om deze vergunning te verlenen ligt vanaf 3 december aanstaande gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

4.

Ontwerp omgevingsvergunning Wilhelminastraat 30a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het adres Wilhelminastraat 30a in Vlijmen. Met deze vergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het voornemen om deze vergunning te verlenen ligt vanaf 26 november aanstaande gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

5.

Aansluitovereenkomst voor verwerking en levering milieuregistraties UO-IMT

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de Stichting Uitvoeringsorganisatie
Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouw (UO-IMT). Deze stichting faciliteert de gemeente bij de uitvoering van de controle op de rapportageverplichting van glastuinbouwbedrijven.

Stukken

6.

Vragen art 61 Rvo raadslid F van der Lee Heusden Transparant over zwembad Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over zwembad Het Run.

Stukken

7.

Wijziging werktijdenregeling gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele wijzigingen door te voeren in het ‘Besluit werktijdenregeling gemeente Heusden 2014’.

Stukken

8.

Aanvragen van kapvergunning 108 bomen voor uitvoering waterberging Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van 108 bomen in Vlijmen Noord. De kap van deze bomen is noodzakelijk voor de uitvoering van het project ‘Waterberging Vlijmen Noord’. De compensatie vindt plaats door er 50 bomen terug te planten en door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en struwelen ter verbetering van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het gebied.

Stukken

9.

PGB jeugd en Wmo 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele nieuwe uitgangspunten voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) vast te stellen. Een inwoner kan met een PGB zelf zijn zorg inkopen. Met ingang van 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen een tarief voor professionele zorg en een tarief voor informele zorg. Informele zorg is zorg die wordt ingekocht bij iemand uit de omgeving van de cliënt.

Stukken

10.

Memo aan raadsleden over stand van zaken transitie sociaal domein november 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein november 2015’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

11.

Vaststellen regionale woningmarkt Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om samen met de andere gemeenten binnen het gebied Noordoost Brabant de minister voor te stellen dit gebied vast te stellen als woningmarktregio voor de daarin werkzame woningcorporaties.

Stukken

12.

Regionaal Woonkader Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ‘Regionaal Woonkader Hart van Brabant’. Het regionaal woonkader bevat een regionale woonvisie. Centraal daarin staan de thema’s nieuwbouwwoningen (planning en programmering), betaalbaarheid, duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad, wonen en zorg en de huisvesting van vergunninghouders en arbeidsmigranten. Voor de uitwerking van deze regionale woonvisie wordt nog een zogenaamde uitvoeringsagenda vastgesteld.

Stukken

13.

Openbare besluitenlijst college 17 november 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 17 november 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht