Besluitenlijst 24 september 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 september 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanvullende documenten inschrijving GBA

Behandelvoorstel

Het college heeft de volgende aanvullende documenten aangewezen voor vaststelling van de juistheid van een verhuisaangifte:
- toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner;
- huurovereenkomst;
- koopovereenkomst;
- instemmingverklaring van ouder bij inschrijving kind bij andere ouder na echtscheiding.

Stukken

2.

Begrotingswijziging GGD contactmoment jong volwassenen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om akkoord te gaan met een voorgestelde begrotingswijziging van de GGD en daarmee middelen beschikbaar te stellen voor de invulling van een contactmoment voor jongeren vanaf 14 jaar door de GGD. Het college stelt daarbij voor dat het contactmoment op maat van de lokale jongeren wordt ingevuld. Het contactmoment is bedoeld om tijdig in te spelen op gezondheidsrisico’s bij deze jongeren.

Stukken

3.

Verkoop pand en gronden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om circa tien hectare landbouwgrond en het pand aan de Julianastraat 26 in Vlijmen te verkopen.

Stukken

4.

Ontwerp bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99 te Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Haarsteegsestraat 99. Hiermee wordt het mogelijk drie woningen te ontwikkelen en het agrarische bedrijf ter plaatse te beëindigen. Het plan ligt vanaf 3 oktober tot en 13 november 2013 ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Haarsteegsestraat 99 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de grondeigenaren voor de ontwikkeling aan de Haarsteegsestraat 99 in Haarsteeg. Zij willen daar stoppen met het agrarische bedrijf en drie vrijstaande woningen mogelijk maken

Stukken

6.

Beroep ongegrondverklaring bezwaar IAU 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten op in beroep te gaan tegen de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift Incidentele Aanvraag Uitkering 2011 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het college van Waalwijk heeft eenzelfde besluit genomen en in de beroepsprocedure werken beide gemeenten en Baanbrekers met elkaar samen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst 17 september 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 17 september 2013 vastgesteld.

Stukken

8.

Verkoop en verhuurprijzen groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de voorwaarden voor de verkoop en verhuur van groenstroken aan te passen. Ook heeft het college een nieuwe “uitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken” vastgesteld.

Stukken

9.

Wijzigingsovereenkomst landgoed De Hooge Bank

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een wijzigingsovereenkomst aan te gaan voor de realisatie van landgoed ‘De Hooge Bank’. Op 2 juni 2010 is een overeenkomst gesloten voor de realisatie van het landgoed. Sindsdien heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. De afvoer van afvalwater moet op een andere manier worden geregeld en de wederpartij is gewijzigd.

Stukken

10.

Vragen art 61 Rvo raadslid Van den Dungen Heusden EEN over veiligheid rietdak en vuurwerk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van den Dungen (Heusden ÉÉN) over de veiligheid van rietdaken in verband met het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Stukken

11.

Beantwoording vragen informatievergadering Ruimte over Laantje van Onsenoort

Behandelvoorstel

Het college heeft de vraag uit de informatievergadering Ruimte over afspraken rondom het eventueel herstel van de oude verbinding tussen de Haarsteegsestraat en de abdij (‘Laantje van Onsenoort) beantwoord. De conclusie is dat er geen afspraken over zijn en herstel niet door de gemeente zal worden opgepakt.

Stukken

12.

Beantwoording vragen informatievergadering Ruimte over ontwikkeling Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen uit de informatievergadering Ruimte, over grondwerkzaamheden in plan Dillenburg in Drunen, beantwoord. In de beantwoording gaat het college in op de aard van de werkzaamheden en de afspraken over deze werkzaamheden met de paardenvereniging.

Stukken

13.

Zienswijze op Bespreekdocument Ruimtelijke Visie Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de zienswijze op het “Bespreekdocument Ruimtelijke Visie Hart van Brabant” en deze te agenderen voor bespreking in de informatievergadering Ruimte van 9 oktober 2013.

Stukken

14.

Bestuursovereenkomst GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de bestuursovereenkomst voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De GOL is een integrale gebiedsopgave van de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Heusden, Waalwijk en
’s-Hertogenbosch. Deze gebiedsopgave verbetert de omgeving van de A59 voor de onderdelen infrastructuur en bereikbaarheid, verkeer en vervoer, waterveiligheid, landbouw, landschap en ecologie, toerisme en recreatie.

Stukken

15.

Investeringen sportaccommodaties

Behandelvoorstel

het raadsvoorstel, inzake investeringen sportaccommodaties, voor te leggen aan de raad in de vergadering van 29 oktober 2013.

Stukken

Uitgelicht