Besluitenlijst 25 juni 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 juni 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Overeenkomst archeologie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten opnieuw een overeenkomst aan te gaan met de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het afnemen van archeologische diensten.

Stukken

2.

Concept Programma en Overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het voornemen vast te leggen, om twee aangevraagde voorzieningen in de huisvesting voor het basisonderwijs, niet te gaan honoreren. De betrokken schoolbesturen kunnen hierover hun zienswijze geven. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Stukken

3.

Leeftijdsgebonden regelingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het 65-plus tarief dat geldt voor zwembad Die Heygrave per 1 januari 2014 af te schaffen.

Stukken

4.

Kredietaanvraag fase 1a Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor met name het bouw- en woonrijp maken van fase 1a van Geerpark. Dit betekent dat dit jaar nog gestart kan worden met voorbereidingen van de realisatie van de woningbouw in Geerpark.

Stukken

5.

Projectsubsidie derde tranche 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvraag van een projectsubsidie door Harmonie de Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk voor het project ‘Kinderen maken muziek in het leukste orkest van de wereld’ af te wijzen.

Stukken

6.

Aanpassing raam- en productovereenkomst WEB 2013 KW1C

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raam- en productovereenkomst Educatie 2013 met het ROC Koning Willem I College aan te passen. In deze overeenkomst staan afspraken over het volwassenenonderwijs, waarvoor de gemeente geld krijgt van het Rijk. De afspraken betreffen vooral het aanbod van opleidingen Nederlands voor niet-inburgeringsplichtigen.

Stukken

7.

Stimuleringsfonds ondernemers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het Stimuleringsfonds ondernemers Hart van Brabant.
Daarbij geeft het college de voorzitter van de Innovatiegroep, de directeur Sociale Stijging van de gemeente Tilburg, mandaat voor de inzet van de middelen.

Stukken

8.

Ontwerpbegroting GGD Hart voor Brabant 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de GGD Hart voor Brabant.

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud I Metal Valley Grondbedrijf

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Groenewoud I ‘Metal Valley’ – Grondbedrijf’’. Hiermee worden de gebruiksmogelijkheden van een bedrijfsperceel en de openbare ruimte iets veranderd. Het plan ligt vanaf 4 juli aanstaande gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.

Stukken

10.

Herindelingontwerp gemeenten Maasdonk Oss en s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft kennis genomen van het herindelingontwerp voor de gemeenten Maasdonk, 0ss en ’s-Hertogenbosch. Het ontwerp is op 29 mei 2013 vastgesteld door de respectievelijke gemeenteraden. Het college dient geen zienswijze in.

Stukken

11.

Beslissing drie bezwaren planschade bestemmingsplan Schoolstraat Noord Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor drie planschadeaanvragen alsnog een vergoeding voor de kosten van deskundige bijstand toe te kennen. De aanvragen betreffen het plangebied “Schoolstraat Noord” in Drunen. De rechtbank heeft op 7 mei 2013 uitgesproken dat in deze zaken aanleiding bestaat voor een vergoeding

Stukken

12.

Openbare besluitenlijst 18 juni 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 juni 2013 vastgesteld.

Stukken

13.

Representatierooster college week 26

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 21 tot en met 30 juni 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

14.

Verzoek herbestemming Tuinbouwweg 41 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het verzoek tot herbestemming van het perceel aan de Tuinbouwweg 41 in Haarsteeg, dat is gedaan door de eigenaar van dit perceel, te zijner tijd mee te nemen bij de opstelling van het bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Victoria in Haarsteeg.

Stukken

15.

Renovatiewerkzaamheden buitensportaccommodaties 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten middelen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de trainingsverlichting bij handbalvereniging SC Elshout. Ook is besloten de statribune op het complex van voetbalvereniging RKDVC in eigendom aan de vereniging over te dragen. Hierbij krijgt de vereniging een eenmalige bijdrage zodat zij in zelfwerkzaamheid de statribune kan renoveren. De werkzaamheden zullen deze zomer worden uitgevoerd.

Stukken

16.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchief

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bestaande Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena 2011 te vervangen door de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013. De wijziging is noodzakelijk door de toetreding van de gemeente Waalwijk.

Stukken

17.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande gemeenschappelijke regeling, vast te stellen de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

Stukken

18.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord te wijzigen. De wijzigingen betreffen onderdelen van de bedrijfsvoering en aanpassingen van formeel-juridische aard.

Stukken

Uitgelicht