Besluitenlijst 25 juni 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 25 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 juni 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Reactie op het ontwerp van de omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant

Behandelvoorstel

De provincie Noord-Brabant heeft onlangs het ontwerp van haar toekomstvisie op de Brabantse leefomgeving, ‘De kwaliteit van Brabant’, gepubliceerd en opengesteld voor reacties. Het college heeft besloten om de provincie een reactie op dit ontwerp te sturen om op onderdelen nog extra aandacht te vragen voor belangrijke thema’s als de energietransitie, mobiliteit, het in oprichting zijnde Van Gogh Nationaal Park en samenwerking.

Stukken

3.

Evaluatie sociale woningbouw

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de eerste jaarlijkse evaluatie van de locaties voor sociale woningbouw. De behoefte aan (nieuwe) locaties voor de bouw van sociale huurwoningen is ongewijzigd. Het college ziet dan ook een voorstel tegemoet over de uitkomsten van het onderzoek naar nieuwe, geschikte locaties, in beginsel in Drunen, en het voorbereiden van het plan voor de locatie Jacob van Lennepstraat in Vlijmen.

Stukken

4.

Vervallen van de gasaansluitplicht per 1 juli 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de gewijzigde Gaswet en het vervallen van de gasaansluitplicht. Per 1 juli 2018 vervalt vanuit de gewijzigde Gaswet de gasaansluitplicht voor de netbeheerder. Het Rijk wil hiermee de energietransitie versnellen en de gebouwde omgeving sneller verduurzamen. Dit is in lijn met de doelstellingen uit het huidige coalitieprogramma zoals gasloos bouwen en verduurzaming van de woningvoorraad.

Stukken

5.

Zienswijze op het ontwerp van het instemmingsbesluit over het gaswinningsplan Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen bij het betrokken ministerie tegen de voorgenomen verlenging van de gaswinning in Waalwijk.

Stukken

6.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over gaswinningsplan Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over de gaswinning in Waalwijk.

Stukken

7.

Start procedure omgevingsvergunning voor kappen van bomen op locatie voormalige kerk in de wijk Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van twaalf bomen in de directe omgeving van de 50 te bouwen appartementen op de locatie van de voormalige kerk aan de Nassaulaan in Vlijmen. Hierdoor ontstaat er o.a. ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen. De bomen maken onderdeel uit van de groenstructuur en worden daarom rondom de nieuwbouw gecompenseerd met veertien nieuwe bomen.

Stukken

8.

Deelname aan grootschalige proeftuin voor aardgasvrije wijken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de wijk Hedikhuizen aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een proeftuinproject aardgasvrije wijk. ‘Hedikhuizen Duurzaam’ leverde een belangrijke bijdrage aan een rapportage die de basis vormt voor het uitvoeringsplan van dit project. In het uitvoeringsplan staat de aanleg van een nieuw warmtenet als principe centraal.

Stukken

Uitgelicht