Besluitenlijst 25 november 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 november 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning aanbouw Engstraat 8 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bezwaren van omwonenden, tegen twee in 2013 verleende omgevingsvergunningen voor veranderingen aan het pand Engstraat 8 in Heusden, niet verder te behandelen. Deze vergunningen zijn inmiddels namelijk ingetrokken op verzoek van de vergunninghouder.

Stukken

2.

Uitspraak Raad van State weigering wijziging bestemmingsplan perceel Tuinbouwweg in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over de weigering om het bestemmingsplan te wijzigen voor een perceel aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. De Raad van State heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak betekent dat er geen agrarisch bouwvlak komt voor de vestiging van een tuinbouwbedrijf op deze locatie.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan bevat een actualisatie van twee bestaande bestemmingsplannen. Het plan ligt vanaf 4 december 2014 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Opzegging pachtovereenkomst Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het voornemen om de erfpachtovereenkomst met Het Run bv (openluchtzwembad Het Run), wegens nalatigheid tav het winterklaar maken, op te zeggen. Het bad is dan niet meer in private handen en zal naar verwachting in januari 2015 weer in onbeperkt eigendom zijn van de gemeente.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 18 november 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 november 2014 vastgesteld.

Stukken

6.

Plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een plan van aanpak voor aanvulling van huishoudelijke hulp en dit plan in te dienen bij het Rijk om de financiële middelen voor de uitvoering te verkrijgen.

Stukken

Uitgelicht