Besluitenlijst 25 oktober 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 oktober 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 18 oktober 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 18 oktober 2016 vast.

Stukken

2.

Stand van zaken project De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren over de stand van zaken in het project De Voorste Venne.

Stukken

3.

Aanbestedingen begeleiding en uitvoering renovatie De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het begeleiden en uitvoeren van de prestatie-aanbesteding voor de renovatie van De Voorste Venne enkelvoudig onderhands aan te besteden aan adviesbureau M3V. Daarnaast is besloten om de daadwerkelijke renovatie van De Voorste Venne meervoudig onderhands aan te besteden. Voor beide aanbestedingen maakt het college gebruik van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om daarvan af te wijken.

Stukken

4.

Begrotingswijziging 2016 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

5.

Consultatie scheidingvoorstellen DAEB / niet-DAEB van woningcorporaties

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de voorstellen van de in onze gemeente werkzame woningcorporaties over een administratieve scheiding van hun diensten van algemeen economische belang. Hiermee voldoen de corporaties aan een wettelijke plicht en blijven zij dicht bij hun kerntaak, namelijk zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Stukken

6.

Beleidsregels hulp bij het huishouden 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels hulp bij het huishouden’ vastgesteld als aanvulling op de ‘Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2016’. Hiermee kan per direct uitvoering worden gegeven aan het nieuwe beleid over hulp bij het huishouden dat het college op 4 oktober jl. vaststelde.

Stukken

7.

Intentieverklaring nieuw Europees militair erfgoednetwerk

Behandelvoorstel

Het college besloot tot ondertekening van de intentieverklaring over een nieuw Europees militair erfgoednetwerk. In de intentieverklaring wordt de grensoverstijgende noodzaak tot samenwerking op het vlak van fondsenwerving, het delen van kennis en gezamenlijke belangenbehartiging in Europese fora onderschreven.

Stukken

8.

Vervolgvragen art. 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over kippenschuur, Kapelstraat 46 Elshout

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vervolgvragen van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over de ingebruikname van een kippenschuur aan de Kapelstraat 46 in Elshout.

Stukken

9.

Wijziging Financiële Verordening 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een wijziging aan te brengen in de Financiële Verordening 2017. De vaststelling van deze verordening zal plaatsvinden in de raadsvergadering over de begroting 2017 op 10 november aanstaande.

Stukken

10.

Het Run Stichting N-Joy – evaluatie 2016 en verzoek geldlening

Behandelvoorstel

Het college informeert de raad over een verzoek van Stichting N-Joy betreffende zwembad Het Run. De stichting heeft de gemeente verzocht om nogmaals een lening, nu ter grootte van € 95.000, te verstrekken om een faillissement te voorkomen. Omdat dit verzoek buiten de door de gemeenteraad gestelde kaders ligt, kan het college daaraan niet meewerken en informeert het de raad hierover. Stichting N-Joy is hierover geïnformeerd tijdens een gesprek op 20 oktober 2016.

Stukken

Uitgelicht