Besluitenlijst 25 september 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 september 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 18 september 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 september 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 22 september 2012 en 29 september 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 14 en 21 september 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Verhoging reguliere pachtprijzen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de pachtprijzen voor reguliere pacht aan te passen conform het Pachtprijzenbesluit. In het merendeel van de gevallen gaat het om een verhoging.

Stukken

4.

Gedeeltelijke sloop opstallen Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de zogenoemde Koningszaal en de manege op het terrein van de Poort van Heusden te slopen. Beide gebouwen verkeren in slechte staat van onderhoud. De opbrengsten van de verhuur wegen niet op tegen de kosten van onderhoud. Verder zijn de opstallen niet nodig voor de ontwikkeling van het gebied.

Stukken

5.

Klanttevredenheidsonderzoek

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het ‘Klanttevredenheidsonderzoek 2012’ en het benchmarkonderzoek ‘Waar staat Heusden?’ van Waarstaatjegemeente.nl’. Klanten waarderen de individuele dienstverlening van de gemeente een stuk hoger dan een aantal jaren geleden. De scores van de collectieve voorzieningen (op gebied van verkeer en vervoer, leefbaarheid en gemeentelijke organisatie) liggen op het niveau van het landelijke gemiddelde. Het college informeert de gemeenteraad over deze resultaten.

Stukken

6.

Subsidie gemeentelijk monument Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorlopige bijdrage van € 2.154,- toe te kennen voor restauratiewerkzaamheden aan het bakhuis (gemeentelijk monument) Nassaudwarsstraat 5 in Vlijmen. De aangevraagde subsidie wordt definitief toegekend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stukken

7.

Jaarverslag monumentencommissie 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2011 van de gemeentelijke monumentencommissie. Het college informeert de raad over dit jaarverslag en publiceert het op www.heusden.nl

Stukken

8.

Randweg Vlijmen-Oost: beantwoording brief bewoner Voorste Zeedijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief van een bewoner van de Voorste Zeedijk beantwoord. De brief was aan de raad gericht en ging over het besluit van 4 september 2012 inzake de nieuwe variant Voorste Zeedijk compact.

Stukken

9.

Definitief vaststellen hogere waarde wegverkeer De Hoeven 33A in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 50 dB vast te stellen voor de locatie De Hoeven 33A in Haarsteeg. Dit maakt de bouw van een woning op deze locatie mogelijk.

Stukken

10.

Bezwaar planschade Willy van den Berkstraat 22 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft, op advies van de Commissie Bezwaarschriften, besloten om het besluit tot toekenning van planschade aan de eigenaren van het pand Willy van den Berkstraat 22 in Haarsteeg in stand te houden. De motivering van het besluit is wel gedeeltelijk aangepast.

Stukken

11.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om nadere regels te formuleren voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De raad neemt hierover een besluit in zijn vergadering van 30 oktober 2012.

Stukken

12.

Vragen ex artikel 61 Rvo transitie Awbz fractie VVD

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie VVD over de Transitie Awbz behandeld.

Stukken

13.

Terugblik wijkgesprekken 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft een memorandum vastgesteld en stuurt dit ter informatie aan de raad. In dit memorandum blikt het college terug op de wijkgesprekken die in het voorjaar van 2012 zijn gehouden. Het memorandum gaat met name in op hoeveelheid, de gekozen wijktips, de uitvoering en nazorg. Ook worden eventuele aandachtspunten voor de wijkgesprekken in 2013 per thema benoemd.

Stukken

14.

Projectsubsidie 4e tranche 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan RKVV Nieuwkuijk een projectsubsidie van € 5.000,- toe te wijzen voor het project ‘Zonnig Nieuwkuijk, voordeel van de zon’ (plaatsen van zonnepanelen).
Daarnaast is besloten stichting Veprom vanuit de duurzaamheidsagenda een subsidie van € 1.000,- toe te wijzen voor de vervanging van de bestaande feestverlichting door LED –verlichting.
De aanvragen van Levenstroom, Heusden Lokaal, Photo4fun en stichting Utopia zijn afgewezen.

Stukken

15.

Ontwerpomgevingsvergunning negen rijwoningen Th. Rijkenstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning “9 rijwoningen Theodorus Rijkenstraat te Elshout” voor de onderdelen afwijken bestemmingsplan en bouwen. Dit ontwerp bevat het beoogde bouwplan voor de realisatie van 9 rijwoningen aan de Theodorus Rijkenstraat. Aanleiding voor het afwijken van het bestemmingsplan is dat de 9 rijwoningen op ondergeschikte onderdelen niet passen binnen het bestemmingsplan. De ontwerpvergunning ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

16.

Onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Behandelvoorstel

De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een landelijk onderzoek ingesteld naar het gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. Het college geeft een inhoudelijke reactie op de bevindingen van de inspectie naar het toezicht in onze gemeente.

Stukken

17.

Aanwijzing toezichthouder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de heer E. Corten aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bouwen, milieu en APV.

Stukken

18.

Verhuur Kasteellaan 38 Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om per 1 januari 2013 een huurovereenkomst te sluiten met GGD Hart voor Brabant voor een gedeelte van het pand aan de Kasteellaan 38 in Oudheusden. De huidige overeenkomst met Stichting Thuiszorg West - en Midden - Brabant (die op dit moment het gehele pand huurt) wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst.

Stukken

19.

Kaderstelling Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de kaders voor de ontwikkeling van de Poort van Heusden vast te stellen. Op basis van gevoerde gesprekken zijn enkele aanpassingen gedaan in de eerdere ontwerp-kaderstelling.

Stukken

20.

Sportaccomodatie Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de sporthal, die gerealiseerd wordt op Dillenburg in Drunen, uit drie zaaldelen te laten bestaan. De ruimte voor jongeren, die in de eerste instantie was voorzien, wordt niet gerealiseerd.

Stukken

21.

Beleidsnota Vestigingsmogelijkheden Ruimte voor bedrijvigheid in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om akkoord te gaan met de beleidsnota ‘Vestigingsmogelijkheden. Ruimte voor bedrijvigheid in Heusden’. Deze beleidsnota geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden voor groei en vestiging van bedrijven in de gemeente Heusden.

Stukken

22.

Verzelfstandiging van de weekmarkt Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de weekmarkt in Drunen te verzelfstandigen. Voortaan gaan de marktondernemers de markt zelf organiseren. Daarvoor is dan geen vergunning meer nodig. Wel moeten ondernemers de organisatiekosten van de markt zelf gaan opbrengen.

Stukken

23.

Benchmarkonderzoek ambtelijk apparaat gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het benchmarkonderzoek ‘ambtelijk apparaat’. In dit onderzoek wordt de formatieomvang van de gemeentelijke organisatie vergeleken met die van andere vergelijkbare gemeenten in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot.

Stukken

Uitgelicht