Besluitenlijst 25 september 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 september 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 18 september 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 18 september 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Raadsinformatiebrief stand van zaken regionale opgaven oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd met daarin de stand van zaken van de gezamenlijke projecten binnen de regio’s De Langstraat, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant. De informatiebrief worden geagendeerd voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en Ruimte en Duurzaamheid van respectievelijk 9 en 10 oktober aanstaande.

Stukken

3.

Stand van zaken betreffende de aanbevelingen uit de onderzoeken van de Rekenkamer 2014-2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de voortgang in de uitvoering van de aanbevelingen die de Rekenkamer deed in zijn onderzoeken over de periode 2014 tot 2018. Het is de bedoeling dat de raad op 30 oktober aanstaande een besluit neemt over dit voorstel.

Stukken

4.

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen een bepaling aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toe te voegen over de afstand van gemeentelijke bomen ten opzichte van particuliere percelen en de afstand van bomen op particuliere percelen die grenzen aan de openbare ruimte. In navolging van het door de raad vastgestelde groenstructuurplan wordt deze afstand verminderd van 2 meter naar een 0,5 meter om meer vergroening in de gemeente mogelijk te maken. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

5.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg’ vast te stellen. Dit plan maakt het vergroten van een kassenbedrijf mogelijk. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

6.

Verkoop gedeelte van de steeg aan de Aalbersestraat Drunen en onttrekking daarvan aan de openbaarheid

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het achterste gedeelte van de steeg aan de Aalbersestraat in Drunen (naast de EMTÉ en de tuin van de woning aan Raadhuisplein 21b) niet openbaar te maken. Dit voorstel houdt verband met een voorgenomen verkoop van dit gedeelte van de steeg. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

7.

Verkoop Demer 1 en Herptsestraat 4 in Heusden aan Hoefnagel Projectontwikkeling B.V.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de panden aan de Demer 1 en Herptsestraat 4 in Heusden te verkopen aan Hoefnagel Projectontwikkeling B.V.

Stukken

8.

Regiovisie / spoorboekje beschermd thuis in de regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de kaders en uitgangspunten uit de Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg in de regio Hart van Brabant en kennis te nemen van de huidige stand van zaken en planning. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

9.

Tarief Hulp bij het Huishouden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het tarief 2018 aan zorgaanbieders voor Hulp bij het Huishouden gelijk te houden. Vanwege een recent afgesloten nieuwe cao in deze sector is de gemeente verplicht om tussentijds te toetsen of het huidige tarief voldoende is.

Stukken

10.

Inkoop lokale Wmo 2019 en 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de raamovereenkomst voor de lokale inkoop Wmo 2019 en 2020 vastgesteld. Hiermee kan de inkoop van maatwerkondersteuning starten voor de producten Begeleiding, Dagbesteding, Hulp bij het Huishouden en lokaal maatwerk. Ook heeft het college de tarieven voor 2019 vastgesteld. In verband met de regionale samenwerking per 1 april 2019 in de regio Hart van Brabant op het gebied van de voorzieningen Wmo is dit de laatste lokale inkoop voor deze producten.

Stukken

11.

Heusden ‘Hartveilig’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het AED-netwerk in de gemeente uit te breiden met AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Zo ontstaat dan een dekkend netwerk waarmee de gemeente ‘Hartveilig’ is. Daarnaast heeft het college een aantal criteria vastgesteld voor het toekennen van een gemeentelijke bijdrage in de aanschaf van een AED door particulieren.

Stukken

12.

Inventarisatie locaties voor sociale woningbouw in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om bij het zoeken naar geschikte locaties voor sociale woningbouw in Drunen uit te gaan van het vrijmaken van bestaand vastgoed en de groene locaties ongemoeid te laten. Het college heeft het onderzoek naar geschikte locaties op verzoek van de gemeenteraad uitgevoerd. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

13.

Overeenkomsten met de Kelders Senior Group over plan Steenenburg (Poort van Heusden)

Behandelvoorstel

Het college wil overeenkomsten aangaan met de Kelders Senior Group over de ontwikkeling van plan Steenenburg (Poort van Heusden) Het college stelt de raad voor om daarmee in te stemmen. Naar verwachting neemt de raad op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

14.

Aankoop agrarische gronden voor plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 5,3 hectare agrarische grond aan de zuidwestkant van het plangebied Steenenburg in de Poort van Heusden aan te kopen.

Stukken

15.

Opdracht renovatie buitenzijde kasteel Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bouwbedrijf Van Dinther de opdracht te gunnen voor de renovatie van de buitenzijde van het kasteel Steenenburg.

Stukken

16.

Gedifferentieerde grondprijzen 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de gedifferentieerde grondprijzen, die met ingang van 1 januari 2018 worden toegepast, definitief vastgesteld. Het betreft grondprijzen voor de diverse locaties waar kavels voor particulier opdrachtgeverschap en bedrijfskavels worden aangeboden.

Stukken

17.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over laaggeletterdheid

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over laaggeletterdheid beantwoord.

Stukken

Uitgelicht