Besluitenlijst 26 augustus 2014

 

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 augustus 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Voorontwerp bestemmingsplan Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Haarsteeg”. Dit bestemmingsplan bevat een actualisatie van twee bestaande bestemmingsplannen. Het plan ligt vanaf 5 september 2014 gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

2.

Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor het gemeentepersoneel de nieuwe “Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014” en daarbij horende bijlage vast te stellen.

Stukken

3.

Subsidietoekenning provincie voor project kunstroute Halvezolenlijn

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het besluit van de provincie Noord-Brabant om voor het project van een kunstroute langs de Halvezolenlijn een subsidie te verstrekken van € 77.000. Hiermee worden de toeristische en recreatieve kwaliteiten van dit gebied versterkt. De voormalige spoorlijn en de schoen- en lederindustrie, die zo bepalend zijn voor de Langstraat-regio, worden met dit project extra onder de aandacht worden gebracht bij inwoners en bezoekers.

Stukken

4.

CAO gemeentepersoneel 2013 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het principeakkoord dat is gesloten tussen de VNG
College voor Arbeidszaken en de vakbonden voor de nieuwe CAO gemeentepersoneel 2013 - 2015
en de daaruit voor de gemeente Heusden voortvloeiende financiële consequenties. Het college heeft verder besloten om de VNG te informeren dat wordt ingestemd met de nieuwe CAO.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo diverse raadsleden over verkeerssituatie Eindstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de raadsleden D. Rijnders – Huisman (CDA), K. Musters (Gemeentebelangen) en H. van den Dungen (Heusden ÉÉN) over de tijdelijke verkeerssituatie in de Eindstraat in Drunen beantwoord.

Stukken

6.

Werkagenda woonvisie 2014 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de werkagenda woonvisie 2014-2015 vast te stellen en de raadsleden hierover te informeren. De werkagenda vloeit voort uit de woonvisie “Dromen waarmaken” die de raad op 18 februari van dit jaar heeft vastgesteld.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 19 augustus 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 augustus 2014 vastgesteld.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid D Rijnders Huisman over baliefunctie gemeentehuis in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid mevrouw D. Rijnders – Huisman (CDA) over de baliefunctie in het gemeentehuis in Drunen beantwoord.

Stukken

Uitgelicht