Besluitenlijst 26 februari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 februari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 19 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 februari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 22 februari tm 3 maart 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 22 februari tot en met 3 maart 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Woonplaatscorrectie volgens de Wet BAG

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het wijzigen van de woonplaatsgrens tussen Drunen en Elshout ter hoogte van Wolfshoek 2.

Stukken

4.

Wijkatlas 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in 2013 weer een Wijkatlas te realiseren.
De Wijkatlas dient als belangrijk bronmateriaal, toetsingskader en instrument voor de monitoring en ontwikkeling van gemeentelijk beleid. De Wijkatlas wordt in het najaar van 2013 opgeleverd.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Parallelweg Heesbeen. Het is een nieuw bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie en dit is een actualisatie van het verouderde plan. Het plan ligt vanaf 7 maart 2013 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Nassaulaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Nassaulaan Vlijmen. Het is een nieuw bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie en dit is een actualisatie van het verouderde plan. Het plan ligt vanaf 7 maart 2013 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar project Grotestraat Jacob van der Meijdenstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft het bezwaarschrift tegen een verleende bouwvergunning op de hoek Grotestraat-Jacob van der Meijdenstraat in Drunen gegrond verklaard. Het college heeft de bouwvergunning ingetrokken.

Stukken

8.

Bijstelling planning bestemmingsplannen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de planning voor de vaststelling van acht bestemmingsplannen aan te passen en voor zeven bedrijfsterreinen een beheersverordening te laten opstellen.

Stukken

9.

Resultaten evaluatiegesprekken met verenigingen over inzameling oud papier

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de evaluatiegesprekken die, naar aanleiding van de nieuwe wijkindeling per 1 januari 2012, zijn gehouden met enkele verenigingen die oud papier inzamelen. Uit de gesprekken blijkt dat de nieuwe wijkindeling niet tot grote problemen heeft geleid. Kleine knelpunten zijn of worden in gezamenlijk overleg met de verenigingen en inzamelaar opgelost.

Stukken

10.

Definitief vaststellen hogere waarden wegverkeerslawaai Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het gebouw Mommersteeg (Wolput, Vlijmen) en voor een aantal nieuw te bouwen woningen in het plan Geerpark af te wijken van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai en hiervoor hogere waarden vast te stellen. Dit maakt de ontwikkeling van Geerpark en de herbestemming van het gebouw Mommersteeg mogelijk.

Stukken

11.

Informatiedocument Drank en Horecawet 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de nieuwe taken en bevoegdheden van de gemeente binnen de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW). De DHW is op 1 januari 2013 in werking getreden. De DHW is aangescherpt om drankmisbruik onder jongeren beter aan te kunnen pakken. Daarnaast is het doel om verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik aan te pakken.

Stukken

12.

Uitbreiding energiescans PEGO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat niet alleen bedrijven op het bedrijventerrein Groenewoud, maar ook leden van de verenigingen voor parkmanagement Nieuwkuijk, de Nassaulaan en leden van de natuurvereniging ANV Oostelijke Langstraat mogen meedoen aan een gunstige regeling voor energiescans. De regeling wordt uitgevoerd door Solaris parkmanagement.

Stukken

13.

Vragen artikel 61 Rvo Fractie DMP over onderhoudstoestand civiele kunstwerken

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie D.M.P. over de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken in de gemeente Heusden beantwoord.

Stukken

14.

Zorgcentrale Stichting Modus

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan Stichting Modus, voor de uitvoering en uitbreiding van de zorgcentrale, een subsidie toe te kennen. Een deel van de zorgcentrale dient Stichting Modus te financieren uit bestaande middelen.

Stukken

15.

Inzet overschot participatiebudget 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 73.000,00 van het overschot op het participatiebudget 2012 in te zetten voor de schuldhulpverlening. Het participatiebudget is bedoeld om inwoners van Heusden te laten meedoen aan de samenleving. Het hebben van schulden staat dit vaak in de weg. Daarom wil het college het genoemde bedrag inzetten voor schuldhulpverlening. Afgelopen jaar is dit ook gedaan.

Stukken

16.

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om positief te adviseren op de voorgenomen fusie tussen basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy.

Stukken

17.

Onderhoud en verwijdering van uitstaande trapliften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten met de firma Otto Ooms B.V. een overeenkomst aan te gaan voor het onderhoud en de verwijdering van trapliften die eerder geleverd zijn en nog voor 1 juli 2013 worden geleverd.

Stukken

18.

Motorcrossevenement Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de Stichting Motorsport Brabant bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor de organisatie van een motorcrossevenement. De stichting is van plan het evenement vanaf 2014 om het jaar te organiseren op een perceel aan de Dekkerseweg in Elshout. Op 9 en 10 juni 2012 heeft de stichting dit evenement daar al als pilot georganiseerd.

Stukken

Uitgelicht