Besluitenlijst 26 juli 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 juli 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Regeling briefadres 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Regeling briefadres gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Deze regeling dient als aanvullende juridische basis voor de toewijzing van briefadressen en als maatregel om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Degenen die op het moment van inwerkingtreding van de regeling op een briefadres staan ingeschreven, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid.

Stukken

2.

Uitvraag 2017 voorliggend veld sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘Kader subsidie uitvraag sociaal domein 2017’ vastgesteld. Tot 1 oktober 2016 krijgen aanbieders de gelegenheid om offertes in te dienen.

Stukken

3.

Bestuurlijke Boete in de Wet basisregistratie personen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Heusden 2016’ en de daarbij horende ‘Uitvoeringsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Deze vormen de juridische basis voor het opleggen van een boete bij het niet nakomen van wettelijke verplichtingen rondom migratie en het inleveren van brondocumenten die vereist zijn volgens de Wet basisregistratie persoonsgegevens.

Stukken

4.

Erfpacht bedrijfsgrond Dillenburg Drunen aan Zoli vastgoed BV

Behandelvoorstel

Het college gaat een erfpachtovereenkomst aan met Zoli Vastgoed BV, de vastgoedmaatschappij van Medifit, over een perceel bedrijfsgrond op Dillenburg ter grootte van 3154 vierkante meter.

Stukken

5.

Herbestraten Mr. Prinsenstraat en Haarsteegsestraat

Behandelvoorstel

Recentelijk is geconstateerd dat de Mr. Prinsenstraat en een deel van de Haarsteegsestraat, tussen de Pater van den Elsenstraat en Huisnummer 60, niet meer voldoen aan de minimale eisen van ‘heel en veilig’ zoals geformuleerd in het Wegenbeleidsplan. Voor de benodigde herstraatwerkzaamheden is een bestek opgesteld. Dit is het voorstel om het werk te gaan aanbesteden, met een meervoudig onderhandse procedure.

Stukken

6.

Ontwerpomgevingsvergunning Fietspad d Oultremontweg Elshout

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zodat een fietspad kan worden aangelegd langs de d’Oultremontweg in Elshout. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 4 augustus 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

7.

Bezwaarschrift tegen afwijzing planschade kasteeldreef 28 drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om planschade met betrekking tot Kasteeldreef 28 in Drunen ongegrond te verklaren.

Stukken

8.

Koopovereenkomst Van Wanrooij De Grassen fase 1b na herverkaveling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aangepaste koopovereenkomst aan te gaan met Gebr. Van Wanrooij voor de verkoop van 94 kavels voor de bouw van woningen in fase 1b van De Grassen. Van Wanrooij kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan starten met de bouw van 18 sociale huurwoningen en 23 commerciële huurwoningen. Ook worden er ca. 53 koopwoningen gerealiseerd.

Stukken

9.

Samenwerkingsverband IMK project 155

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) over het initiatief 155-BasisPlus. Met dit initiatief helpt het IMK ondernemers in nood.

Stukken

10.

Rapport Rekenkamercommissie Doorwerken

Behandelvoorstel

De Rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht over de bestuurlijke doorwerking van 5 van haar rapporten. Het college heeft besloten de raad het rapport voor te leggen en ook om een aantal door de commissie gedane aanbevelingen over te nemen. Het voorstel staat op 27 september 2016 op de agenda.

Stukken

11.

Exploitatieplan openbaar vervoer 2017 Arriva

Behandelvoorstel

Het college reageert – op verzoek van Arriva – per brief op het exploitatieplan 2017 voor het openbaar vervoer. De reactie betreft met name het voornemen van Arriva om de bediening van buurtbuslijnen 233 en 227 op zaterdag op te heffen.

Stukken

12.

Otjiwarongo zorgvuldige afbouw ondersteuning 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een afsluitend bezoek aan Otjiwarongo om lopende zaken af te ronden, processen te borgen en op formele wijze de beëindiging van de ondersteuning te markeren.

Stukken

13.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Vlijmen Kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college is van plan hogere geluidswaarden vast te stellen voor een beoogde woningbouwlocatie aan de Nassaulaan in Vlijmen (kerklocatie). De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de A59. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 4 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

14.

Advisering Zienswijze indeling Streekomroepen 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen te melden dat het de voorkeur heeft om de HTR bij de vorming van streekomroepen in te delen bij de regio de Meierij 2.

Stukken

15.

Openbare besluitenlijst college 19 juli 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 19 juli 2016 vast.

Stukken

16.

Afstand erfdienstbaarheid houtwal Molenpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor wat betreft Molenpark te Vlijmen afstand te doen van de erfdienstbaarheid in de koopaktes dat de houtwal gehandhaafd moet worden. Er moet wel een beukenhaag zijn.

Stukken

Uitgelicht