Besluitenlijst 26 juni 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 juni 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 19 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 juni 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 22 en 29 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 22 en 29 juni 2012. Er zijn geen activiteiten voor deze periode aangemeld.

Stukken

3.

Artikel 61-vragen openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie

Behandelvoorstel

Het college beantwoordt de vragen die de fractie CDA heeft gesteld over de openbaarheid van de nota Toelichting bouwgrondexploitatie.

Stukken

4.

Principebesluit verkrijgen aandelen Attero voor inbesteding afvalverwerking

Behandelvoorstel

Het college neemt het principebesluit om geen aandelen Attero te kopen. De voordelen van aankoop van aandelen wegen niet op tegen de nadelen. Als mede-eigenaar neemt de gemeente ongewenste financiële risico’s, bovendien is het niet wenselijk om als overheidsorganisatie op deze wijze mee te doen in de afvalmarkt. Verdere ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Stukken

5.

Projectsubsidies 3e tranche 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft tijdens de collegevergadering van 26 juni 2012 besloten de volgende projectsubsidies toe te wijzen; € 825,- aan Kring van Schuttersgilden, € 250,- jubileumsubsidie voor Fotogroep Vlijmen en € 1.180,- aan Stichting Stadsplattegrond Heusden Vesting.

Stukken

6.

Onderhoud basisscholen 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het benodigde geld voor het gemeentelijk buitenonderhoud van de basisscholen in 2012 beschikbaar te stellen. Het onderhoud van de buitenkant van de basisscholen behoort tot de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Door bezuinigingen is er minder geld beschikbaar voor dit buitenonderhoud. De onderhoudswerkzaamheden voor 2012 worden uitgevoerd op basis van prioriteiten en beschikbare middelen (ca. 475.000 euro).

Stukken

7.

Verlenging uitbesteding coordinatie regionale samenwerking De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft op 6 december 2011 besloten om mevrouw K. van de Berg in te huren voor de coördinatie en verdere uitwerking van de regionale samenwerking met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Deze samenwerking verloopt voortvarend. Het college heeft daarom besloten om de inhuur van mevrouw K. van de Berg te verlengen tot 1 juli 2013. De kosten hiervoor worden door de drie gemeenten gezamenlijk betaald.

Stukken

8.

Samenwerking Langstraat, ruimtelijk-economisch: Pilot intergemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten het intergemeentelijk actieplan voor samenwerking op bedrijventerreinen met Waalwijk en Loon op Zand vast te stellen. De colleges van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben vorig jaar de intentie tot een brede samenwerking uitgesproken. De gemeenten hebben daarin aangegeven het als een gemeenschappelijke taak te zien de economische, ruimtelijke en maatschappelijke kracht van de regio in samenhang te versterken en te ontwikkelen.

Stukken

Uitgelicht