Besluitenlijst 26 mei 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 mei 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Inzet hondenpoepzuiger

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de hondenpoepzuiger niet meer in te zetten voor het opruimen van hondenpoep in de hondenuitrenvelden en in de openbare ruimte. In februari 2014 stelde de gemeenteraad het hondenbeleid vast. Daarin staat een algehele opruimplicht voor de hele bebouwde kom.

Stukken

2.

Aankoop Plein 6 tm 10a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over te gaan tot aankoop van de winkelpanden met bovenwoningen Plein 6 t/m 10a in Vlijmen voor de ontwikkeling van het centrumplan Vlijmen. Deze aankoop draagt, samen met de al in bezit zijnde eigendommen, bij aan een nieuwe ontwikkeling in het centrum.

Stukken

3.

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de jaarstukken 2014 vast te stellen en de raad voorgesteld om daarover te besluiten in de raadsvergadering van 30 juni aanstaande. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2014. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 2,8 mln. nadelig.

Stukken

4.

Vaststellen bestemmingsplan Geerpark planherziening 1 en exploitatieplan 2de herziening exploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Geerpark planherziening 1’ en het exploitatieplan ‘2de herziening exploitatieplan Geerpark’ vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om het totale plangebied van Geerpark welstandsvrij te maken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande. Daarna liggen het bestemmingsplan en het exploitatieplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

5.

Vaststellen bestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Donkhof Haarsteeg’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om woningen mogelijk te maken op een aantal percelen aan de Donkhof in Haarsteeg. De raad neemt op 7 juli 2015 hierover een besluit.

Stukken

6.

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 van de GGD Hart voor Brabant. Verder stelt het college de raad voor om over de ontwerpbegroting 2016 een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze houdt in dat de raad de herverdeeleffecten, die ontstaan wanneer de gemeentelijk bijdrage wordt gebaseerd op alleen het totaal aantal inwoners, aanvaardbaar vindt en dat deze mogelijkheid in het Algemeen Bestuur moet worden besproken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

7.

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

8.

Actualisering subsidiebeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Verder besloot het college om de raad voor te stellen de volgende nota’s en regelingen vast te stellen voor de actualisering van het subsidiebeleid:
• de Kadernota Subsidiebeleid 2015;
• de Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen;
• de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016.
De raad neemt hierover op 7 juli 2015 een besluit.

Stukken

9.

Voorjaarsnota 2015

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de voorjaarsnota 2015 vast te stellen. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2016 en de daarin opgenomen meerjarenraming. In de voorjaarsnota worden enkele bestedingsvoorstellen gedaan voor 2016 en volgende jaren. Bij de behandeling van de begroting 2016 vindt hierover de definitieve besluitvorming plaats. De voorjaarsnota 2015 komt op de agenda te staan van de raadsvergadering op 30 juni aanstaande.

Stukken

10.

Subsidie gemeentelijk monument Oude Schoolstraat 4 in Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorlopige bijdrage van € 4.537,80 toe te kennen voor restauratiewerkzaamheden aan het gemeentelijk monument aan de Oude Schoolstraat 4 in Hedikhuizen. De aangevraagde subsidie wordt definitief toegekend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stukken

11.

Vaststelling bestemmingsplan Birmalaan Drunen en hogere grenswaarden voor geluid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor de ontwikkelingslocatie aan de Birmalaan in Drunen hogere geluidswaarden vast te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor het bestemmingsplan ‘Birmalaan Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om op de hoek Birmalaan/Bruneilaan in Drunen maximaal 10 woningen (geen appartementen) mogelijk te maken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering 7 juli aanstaande.

Stukken

12.

Vaststellen wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’ op enkele onderdelen te wijzigen en vast te stellen. In het plan wordt zo de tussenuitspraak van de Raad van State van 28 januari 2015 verwerkt. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

13.

Begroting 2016 en meerjarenraming 2017 Stadsgewest sHertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2016 en meerjarenraming 2017 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming zijn sluitend en vragen geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

14.

Eerste bestuursrapportage 2015

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de eerste bestuursrapportage over 2015 vast te stellen. De bestuursrapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2015 staan. Het gaat hierbij om de stand van zaken per april van 2015. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 275.000 positief. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 30 juni aanstaande.

Stukken

15.

Aanvraag omgevingsvergunning voor 2 recreatiewoningen Duinweg 58 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor het realiseren van 2 recreatiewoningen aan de Duinweg 58 in Drunen.

Stukken

16.

Portfolioplan woningbouwlocaties

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘Portfolioplan woningbouwlocaties gemeente Heusden’ vastgesteld. Het plan geeft een actueel overzicht van en informatie over de belangrijkste woningbouwlocaties in de gemeente Heusden.

Stukken

17.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid A Buijs Heusden EEN over verkeerstoename Priemsteeg in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A. Buijs (Heusden ÉÉN) over toename van verkeer op de Priemsteeg in Vlijmen beantwoord.

Stukken

18.

Opdracht definitief ontwerp kunstwerk Halvezolenlijn

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kunstenaar John Körmeling een opdracht te verlenen voor het maken van een kunstwerk voor de Halvezolenlijn. Het kunstwerk komt op de Zeedijk in Drunen.

Stukken

19.

Openbare besluitenlijst college 19 mei 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 mei 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht