Besluitenlijst 26 november 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 november 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Welzijnssubsidies 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over de aangevraagde welzijnssubsidies voor 2014.

Stukken

2.

Vergunning nieuwbouw woning Heisteeg 2a Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om vergunning te verlenen voor de bouw van een woning aan de Heisteeg 2a in Vlijmen. Er is ontheffing verleend voor een goothoogte van 5,6 meter hetgeen goed in de omgeving past.

Stukken

3.

Verzoek Stichting Heemtuin de Meulenwerf inzake verharding

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om niet in te stemmen met het verzoek van Stichting Heemtuin de Meulenwerf om bestrating aan te mogen brengen bij de ingang van de Heemtuin aan de zijde van de Waterpoort. In plaats daarvan gaat de gemeente in gesprek met de stichting over de realisatie van een voetgangerstoegang via het reeds bestaande pad waarbij dan maatregelen worden getroffen om fietsverkeer te weren.

Stukken

4.

Vaststelling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2013 vast te stellen en de leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2012 in te trekken. In de nieuwe leidraad is onder meer gewijzigd dat aan het verlenen van uitstel van betaling nadere voorwaarden gesteld kunnen worden.

Stukken

5.

Overeenkomst deelname Gemeente Schoon

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Gemeente Schoon (Rijkswaterstaat) voor deelname aan het kenniscentrum voor zwerfafval. Heusden kan hierdoor bij de extra inzet op preventie en aanpak van zwerfafval gebruik maken van de kennis van Gemeente Schoon.

Stukken

6.

Verkoop groenstrook gelegen naast Willem Alexanderlaan 26 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de groenstrook naast Willem-Alexanderlaan 26 in Vlijmen te verkopen aan de eigenaar van dit pand. Als voorwaarde geldt daarbij dat de eigenaar zorgt voor de verlegging van de in de groenstrook aanwezige kabels en leidingen.

Stukken

7.

Verkoop gronden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bijna twaalf hectare landbouwgrond te verkopen.
Wethouder C.A.M. van Bokhoven heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo F van der Lee Heusden Transparant over geprepareerde kleding

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over geprepareerde kleding beantwoord.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo F van der Lee Heusden Transparant over toezegging De Putter

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over een toezegging aan omwonenden van nieuwbouwlocatie De Putter in Vlijmen beantwoord.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst 19 november 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 november 2013 vastgesteld.

Stukken

11.

Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1e herziening

Behandelvoorstel

De raad heeft besloten om in te stemmen met het exploitatieplan Centrum Vlijmen 1e herziening. Eerder werd op 18 juni 2013 door de raad het exploitatieplan Centrum Vlijmen vastgesteld. Wettelijk is bepaald dat een exploitatieplan na inwerkingtreding in ieder geval eenmaal per jaar wordt herzien. Door gewijzigde uitgangspunten is herziening nu noodzakelijk.

Stukken

12.

Opzeggen subsidierelaties

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de subsidierelaties met instellingen als de Stichting Modus, ContourDeTwern, Juvans en het Steunpunt Huiselijk geweld in formele zin op te zeggen. In het kader van de invulling van de drie transities en met inachtneming van een herijking van het subsidiebeleid worden in de loop van 2014 nieuwe subsidieafspraken gemaakt.

Stukken

Uitgelicht