Besluitenlijst 27 februari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 februari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 19 februari 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Kadernota GGD Hart van Brabant 2019 en deelname GGD aan corporatie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de kadernota 2019 van de GGD Hart voor Brabant. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting die later dit jaar volgt. Daarnaast stelt het college de raad voor om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de voorgenomen deelname door de GGD aan de Coöperatie Toegang Tilburg. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 maart aanstaande.

Stukken

3.

Natuurbod regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het natuurbod van de regio Hart van Brabant aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant mede te ondertekenen. Dit natuurbod draagt bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Voor de uitvoering van het natuurbod wordt door de regio een plan van aanpak gemaakt. Ook in onze gemeente zullen nog delen van het Natuurnetwerk Brabant worden aangelegd maar die maken geen deel uit van het voorliggende natuurbod.

Stukken

4.

Voortgang renovatie De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een memo over de voortgang van de renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen.

Stukken

5.

Start ‘The Greenzone of Den Bosch’

Behandelvoorstel

Het college gaat akkoord met het opstarten van The Greenzone of Den Bosch en verstrekt hiervoor aan Future Green Projects een opdracht. The Greenzone of Den Bosch richt zich op het promoten van het groene achterland van Den Bosch als aantrekkelijke locatie voor wonen, tijdelijk verblijf, ontspanning van arbeids- en kennismigranten en de vestiging van (internationale) bedrijven.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaar tegen weigering ontheffing parkeerschijfzone in centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het weigeren van een ontheffing in de parkeerschijfzone in het centrum van Vlijmen gegrond te verklaren en de gevraagde ontheffing alsnog te verlenen.

Stukken

7.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid E. van de Beek (D66) over bibliotheek Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid E. van de Beek (D66) over de bibliotheek Heusden.

Stukken

8.

Verkoop perceel aan de Aalbersestraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie L, nummer 6469, groot circa 165 vierkante meter, onderhands te verkopen aan de nieuwe eigenaren van de woning aan het Raadhuisplein 21b in Drunen. Het gaat om een tuinstrook die achter de betrokken woning grenst aan de Aalbersestraat.

Stukken

9.

Oproep gemeente Werkendam tot dividenduitkering door Brabant Water NV

Behandelvoorstel

Het college heeft een brief van de gemeente Werkendam, met het verzoek om de oproep tot uitkering van dividend door Brabant Water NV te ondersteunen, voor kennisgeving aangenomen.

Stukken

10.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant te wijzigen. De regeling van 1 januari 2015 was op enkele punten niet meer actueel en vroeg om aanpassing. Wanneer alle deelnemende gemeenten besluiten tot deze wijziging van de regeling wordt deze daarna van kracht.

Stukken

11.

Verzoek Woonveste om vermindering verhuurdersheffing

Behandelvoorstel

Het college heeft een bevestigingsbericht verstrekt ter ondersteuning van het verzoek van woningcorporatie Woonveste aan de minister voor vermindering van de verhuurderbijdrage. Deze vermindering is mogelijk op grond van de Regeling vermindering verhuurderbijdrage. Woonveste gaat in de periode 2018-2019 in het nieuwe woongebied De Gorsen in Elshout en aan de Parklaan in Vlijmen nog 20 woningen bouwen die voldoen aan de eisen van deze regeling.

Stukken

12.

Regeling Opleiding en Ontwikkeling gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Regeling Opleiding en Ontwikkeling gemeente Heusden 2018’ vastgesteld. Dit betreft een regeling over opleidingsfaciliteiten voor het gemeentepersoneel.

Stukken

Uitgelicht