Besluitenlijst 27 maart 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 maart 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 20 maart 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 20 maart 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 23 en 30 maart 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Uitgifte geliberaliseerde pacht 2012

Behandelvoorstel

• de daarvoor beschikbare cultuurgronden uit te geven via geliberaliseerde pachtovereenkomsten conform de bijgevoegde verdeling;
• de gronden in principe uit te geven voor de duur van 4 jaar, met het voorbehoud dat indien de grond tussentijds noodzakelijk mocht zijn voor andere gemeentelijke plannen, deze periode korter kan zijn;
• de agrariërs die zich hebben ingeschreven maar niet in aanmerking komen voor pachtgrond daarover te berichten

Wethouder K. van Bokhoven heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het regionaal crisisplan veiligheidsregio Brabant-Noord (deel 1) voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. weigering verzoek om wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Vlijmen ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen aan de Tuinbouwweg te Haarsteeg

Behandelvoorstel

Overeenkomstig de bijgevoegde concept-‘beslissing op bezwaar’ het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Beslissing op bezwaren tegen de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de Argentiniestraat in Drunen

Behandelvoorstel

• kennis te nemen van het advies van de Commissie bezwaarschriften;
• bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren;
• de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit onder verbetering van de motivering in stand te laten;
• betrokkenen te informeren over de beslissing en feitelijk uitvoering te laten geven aan het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats in de Argentiniëstraat in Drunen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Uitvoeringsplan verkeersvoorzieningen en straatmeubilair incl. recreatief ondersteunende voorzieningen 2011-2015

Behandelvoorstel

Het uitvoeringsplan verkeersvoorzieningen en straatmeubilair incl. recreatief ondersteunende voorzieningen 2011-2015 inclusief de bijbehorende aanbevelingen vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Jeugdagenda 2012

Behandelvoorstel

• kennis te nemen van de Jeugdagenda 2012;
• de Jeugdagenda 2012 via bijgaand memo ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Openstellingstijden zwembad Het Run 2012

Behandelvoorstel

In te stemmen met het openstellingsrooster van openluchtzwembad Het Run volgens het “basis” en het “zwemweer” scenario.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Poort van Heusden aanbieding Mommers Rentmeesters

Behandelvoorstel

Akkoord te gaan met de aanbieding van Mommers Rentmeesters, welke behelst dat de gemeente een courtage over de gerealiseerde verkoopprijs betaalt, indien de bemiddeling van Mommers leidt tot de verkoop van de Poort van Heusden en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Parkeerproblemen Nieuwkuijksestraat

Behandelvoorstel

- Partycentrum De Ster te vragen verkeersregelaars in te zetten op basis van een gezamenlijk op te stellen verkeerscirculatieplan;
- De inzet van verkeersregelaars te evalueren in september 2012;
- De noodzaak en bereidheid tot het instellen van een vergunninghoudersgebied in een gedeelte van Nieuwkuijk te onderzoeken d.m.v. het houden van een schriftelijke enquête indien blijkt dat inzet van verkeersregelaars niet het gewenste resultaat heeft.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht