Besluitenlijst 27 maart 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 20 maart 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 20 maart 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2021 van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2021 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming zijn sluitend. In 2021 wordt een eenmalige bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd voor de overdracht van de voormalige stortplaats De Vlagheide aan de provincie. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 8 mei aanstaande.

Stukken

3.

Bestuursopdracht vervolg ontwikkeling De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuursopdracht vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen en voor de uitvoering hiervan een krediet beschikbaar gesteld van € 360.000.

Stukken

4.

Aanvraag bedrijfsgebouw Tongerloostraat 7 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aangevraagde vergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Tongerloostraat 7 in Elshout te weigeren.

Stukken

5.

Herbenoeming leden bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden

Behandelvoorstel

Het college heeft, mede namens de raad, besloten om de leden van de bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden met ingang van 27 maart 2018 voor een nieuwe zittingsperiode te herbenoemen.

Stukken

Uitgelicht