Besluitenlijst 27 mei 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 mei 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wegsleepverordening gemeente Heusden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een nieuwe wegsleepverordening vast te stellen. De wegsleepverordening maakt het mogelijk om foutief geparkeerde voertuigen, weg te slepen. De raad neemt naar verwachting op 8 juli aanstaande hierover een besluit.

Stukken

2.

Erfpachtregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de "Algemene Erfpachtvoorwaarden gemeente Heusden 2014" en het bijbehorende model van de erfpachtovereenkomst vast te stellen.

Stukken

3.

Ontwerpbegroting 2015 Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen over een aantal belangrijke onderdelen in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor het overige daarmee in stemmen. De raad neemt naar verwachting op 3 juni een besluit.

Stukken

4.

Kandidaatstelling vacatures VNG

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om te inventariseren wie er van de collegeleden belangstelling heeft om zich kandidaat te stellen voor vacatures binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het betreft functies in het bestuur, de vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken.

Stukken

5.

Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenbegroting Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. De raad neemt naar verwachting op 3 juni een besluit.

Stukken

6.

Enecotour 12 augustus 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om samen met de gemeente Waalwijk een etappe van de Eneco Tour te faciliteren. De tweede etappe, die op 12 augustus 2014 wordt gereden, wordt een Langstraat-etappe met de start in Waalwijk en finish in Heusden.

Stukken

7.

Ontwerpbegroting 2015 en jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 en de jaarrekening 2013 van de GGD Hart voor Brabant. Het college stelt de raad verder voor om over de ontwerpbegroting 2015 van de GGD Hart voor Brabant de zienswijze in te dienen dat niet wordt ingestemd met de verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,19 voor infectieziektebestrijding. De raad neemt naar verwachting op 8 juli aanstaande hierover een besluit.

Stukken

8.

Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord onder voorwaarde dat in de programmabegroting duidelijk moet worden aangegeven waarom er niet verder bezuinigd kan worden.

Stukken

9.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2013 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarverantwoording 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en dit aan het bestuur van de Veiligheidsregio mee te delen. De raad neemt naar verwachting op 3 juni hierover een besluit.

Stukken

10.

Vertegenwoordiging collegeleden in gemeenschappelijke regelingen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de (plaatsvervangende) leden voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen waaraan hij deelneemt, te benoemen.

Stukken

11.

Uitspraak beroep Wob verzoek van Syntrus Achmea over Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter om opnieuw te beslissen op het bezwaar van Syntrus Achmea Real Estate & Finance BV tegen de afwijzing van hun verzoek om de overeenkomst met Heijmans Vastgoed BV over het Centrumplan Vlijmen te verstrekken. Het college heeft die beslissing beter gemotiveerd. Dat betekent nog steeds dat de gevraagde overeenkomst niet openbaar is en niet wordt verstrekt.

Stukken

12.

Aanvraag planschadetegemoetkoming Groenewoud 41 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geen planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaar van het perceel Groenewoud 41 in Drunen. Het verzoek werd ingediend vanwege het bestemmingsplan “Drunen Noord”, waarin mogelijkheden voor nieuwbouw op het aangrenzende perceel Groenewoud 39f zijn opgenomen.

Stukken

13.

Vaststelling bestemmingsplan Het run 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Het Run” vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een camping mogelijk. Zwembad Het Run is ook in dit bestemmingsplan opgenomen.
De raad neemt naar verwachting op 8 juli aanstaande een besluit.

Stukken

14.

Openbare besluitenlijst van 20 mei 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 mei 2014 vastgesteld.

Stukken

15.

Rondvraag

Behandelvoorstel

Volgorde vervanging burgemeester
Het college stelt de onderstaande volgorde voor het locoburgemeesterschap vast:
1. W. van Engeland
2. K. van Bokhoven
3. M. van der Poel
4. H. van Aart
5. M. Mulder

Portefeuilleverdeling
Het college heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld

Uitgelicht