Besluitenlijst 27 november 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 november 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 20 november 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 november 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 23 november tm 2 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 23 november tot en met 2 december 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn

Stukken

3.

Voornemen tot vaststellen hogere waarden wegverkeerslawaai Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het gebouw Mommersteeg aan de Wolput in Vlijmen en een aantal nieuw te bouwen woningen in het plan Geerpark af te wijken van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend en daarna wordt een definitief besluit genomen.

Stukken

4.

Beantwoording vragen art 61 Rvo fractie Heusden EEN over hondenuitrenvelden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden ÉÉN over hondenuitrenvelden behandeld.

Stukken

5.

Emails JW van Veelen over plannen zorgresidentie

Behandelvoorstel

Het college heeft de e-mails van de heer J.W. van Veelen beantwoord. Deze gaan over het bouwplan van een zorgresidentie nabij de kasteelruïne in de vesting Heusden.

Stukken

6.

Coordinatieverordening Wet ruimtelijke ordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de “Verordening gemeentelijke coördinatiebepalingen Wet ruimtelijke ordening (Wro) Heusden” vast te stellen. De verordening biedt de mogelijkheid om verschillende procedures, die nodig zijn voor het realiseren van een project, samen te voegen en zo sneller resultaat te behalen.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan Geerpark in Vlijmen voor zes weken ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan heeft tot doel om een woningbouwontwikkeling aan de westzijde van de kern Vlijmen mogelijk te maken. De woningbouwontwikkeling bestaat uit maximaal 800 woningen en bijbehorende bestemmingen als verkeer, groen en water. In de periode van zes weken kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna wordt het bestemmingsplan en het exploitatieplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

8.

Voortzetting overeenkomsten parkeer en leefomgevingstoezicht

Behandelvoorstel

Op 1 januari 2013 eindigt de overeenkomst voor het leefomgevingstoezicht. De overeenkomst voor het parkeertoezicht in de Vesting eindigt per 1 juli 2013. Het college wil deze twee overeenkomsten samenvoegen en in één pakket aanbesteden.
Omdat het takenpakket van de dienstverlening mogelijk kan worden uitgebreid, wordt de Europese aanbesteding uitgesteld tot medio 2013 en heeft het college besloten de bestaande overeenkomsten voort te zetten tot 1 januari 2014.

Stukken

Uitgelicht