Besluitenlijst 27 oktober 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 oktober 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Inzet middelen voor gemeentepolis 2015 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de middelen die nodig zijn voor de gemeentepolis uit het Wmo-budget te halen en toe te voegen aan het budget voor armoedebeleid. De gemeentepolis is een ziektekostenverzekering die bedoeld is voor mensen met hoge ziektekosten en een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

Stukken

2.

Aanwijzing Fletcher hotel Prinsen Julianastraat 21 in Vlijmen als trouwlocatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Fletcher hotel Prinsen, Julianastraat 21 in Vlijmen aan te wijzen als trouwlocatie.

Stukken

3.

Stand van zaken uitvoering motie PvdA over zonnepanelen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van het onderzoek naar de toepassing van zonne-energie op diverse gemeentelijke gebouwen. De raad nam hierover op 30 juni 2015 een motie van de PvdA aan. Momenteel wordt toepassing van zonne-energie op zwembad Die Heygrave en de twee gemeentehuizen voorbereid. Voor sporthal Dillenburg, sporthal Die Heygrave, de gemeentewerf in Drunen en de Voorste Venne worden de mogelijkheden voor zonne-energie onderzocht.

Stukken

4.

Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 september 2015 en 1 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 1 oktober 2015. Hierdoor worden de bedragen van de bezoldiging van de collegeleden en het bedrag van de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden met ingang van 1 september 2015 en 1 januari 2016 gewijzigd.

Stukken

5.

Sloop Mgr Van Kesselstraat 2 en 4 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de panden Mgr. van Kesselstraat 2 en 4 in Vlijmen te slopen om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het centrum van Vlijmen.

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied 3de Herziening’. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke en beperkte herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor enkele locaties vinden wijzigingen plaats en de regels van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant zijn verwerkt. Het plan ligt vanaf 5 november a.s. gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

7.

Herindicatie en verlenging PGBs

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de meeste Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s), die aflopen tussen 1 november 2015 en 30 april 2016 en nog niet zijn voorzien van een herindicatie, te verlengen tot 1 mei 2016. Van 10 PGB’s wordt de indicatie niet automatisch verlengd. Alle inwoners die hiermee te maken krijgen, ontvangen een brief waarin wordt toegelicht wat dit voor hen persoonlijk betekent.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 20 oktober 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 oktober 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht