Besluitenlijst 27 september 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 september 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 20 september 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 20 september 2016 vast.

Stukken

2.

Ontwikkeling fase 1 De Grassen

Behandelvoorstel

Nu het bestemmingsplan van de eerste fase van De Grassen onherroepelijk is geworden besloot het college voor het geheel bouwrijp maken van het zuidwestelijke gedeelte. Deze feitelijke werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2017 worden gerealiseerd. Aansluitend zal worden gestart met de woningbouw. Ook wordt gestart met de uitgifte van de percelen in fase 1C.

Stukken

3.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Victoria, Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college besloot in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ˈVictoria, Haarsteegˈ. Dit plan maakt de bouw van maximaal 161 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water mogelijk. Het plan ligt vanaf 6 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

4.

Bestemmingsplan 'Vlijmen, Kerk Vliedberg' en vaststelling hogere grenswaarden geluid

Behandelvoorstel

Het college besloot voor de locatie van de voormalige kerk aan de Nassaulaan in Vlijmen hogere geluidswaarden vast te stellen en de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Vlijmen, Kerk Vliedberg’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 50 appartementen mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 10 november aanstaande.

Stukken

5.

Omgevingsvergunning 'Fietspad d'Oultremontweg, Elshout'

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een fietspad aan de d’Oultremontweg in Elshout. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit. De vergunning is dus ongewijzigd.

Stukken

6.

Ontwerpomgevingsvergunning 'Burgemeester Buijsstraat 33, Herpt'

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning die het mogelijk maakt om een bijgebouw te bouwen op het adres Burgemeester Buijsstraat 33 in Herpt. Hiervoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 6 oktober 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

7.

Tussentijdse afvalcijfers uit proef omgekeerd inzamelen in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de tussentijdse afvalcijfers over de proefwijk in Braken-Oost in Drunen. Daar vindt momenteel een proef plaats met het omgekeerd inzamelen van afval.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over ingebruikname kippenschuur Kapelstraat 46 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over de ingebruikname van een kippenschuur aan de Kapelstraat 46 in Elshout.

Stukken

9.

Concept van bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2017-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het aangepaste bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2017-2020 dat wordt ondertekend tijdens de regiodag op 19 oktober 2016.

Stukken

10.

Wijziging heffingsgrondslag reclamebelasting Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om, op basis van een verzoek van de stichting Kernmanagement Drunen, een memo te willen agenderen voor bespreking tijdens de informatievergadering Samenleving op 13 oktober aanstaande. Het memo gaat uit van een wijziging in de heffing van reclamebelasting in het centrum van Drunen door deze heffing te gaan baseren op de WOZ-waarde van een winkelpand. De wijziging kan per 1 januari 2017 worden ingevoerd.

Stukken

Uitgelicht