Besluitenlijst 28 april 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 april 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Jaarverslag integrale handhaving 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het jaarverslag integrale handhaving 2014 vast te stellen.

Stukken

2.

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 vast te stellen en de raadsleden hierover met een memo te informeren. Deze beleidsregels horen bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015. Een aantal begrippen en uitgangspunten uit de verordening worden in de beleidsregels verder toegelicht en uitgewerkt.

Stukken

3.

Leidraad invorderen gemeentelijke belastingen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2015 vast te stellen. De leidraad treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Stukken

4.

Rioolvervanging Prins Hendrikstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het riool in een groot deel van de Prins Hendrikstraat in Drunen te vervangen. Hierdoor wordt de wateroverlast in de straten ten noorden van de Prins Hendrikstraat minder. Tegelijk met de rioolvervanging wordt de openbare ruimte voor een deel opnieuw ingericht. Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni 2015.

Stukken

5.

Weidevogelconvenant de Vughtse Gement

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan het weidevogelconvenant ‘de Vughtse Gement’. Dit convenant zorgt voor het in stand houden en verbeteren van de leefomstandigheden van weidevogels. In de gemeente Heusden gaat het om de gebieden De Zeeg en een deel van het Vlijmens Ven.

Stukken

6.

Ontwerp projectplan Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het besluit van het waterschap Aa en Maas om het ‘Ontwerp Projectplan Waterwet, Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’ vast te stellen en ter inzage te leggen. Het gaat hier om een gezamenlijk project van het waterschap en de gemeente om de wateroverlast in de bebouwde omgeving van Vlijmen Noord op te lossen.

Stukken

7.

Uitgebreide omgevingsvergunning deelgebied Mol van Geerpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor plangebied Mol binnen ontwikkelingslocatie Geerpark in Vlijmen. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan met 2 vrije kavels (door aanpassing van de bouwvlakken) en het bouwen van een woning op een van deze 2 kavels. De omgevingsvergunning wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning Engstraat 8 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen, het wijzigen van een monument en het handelen in strijd met ruimtelijke regels betreffende een sinds 2000 bestaande aanbouw op het perceel Engstraat 8 in Heusden, gedeeltelijk gegrond verklaard. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt blijft wel in stand met aanvulling van de motivering.

Stukken

9.

Hoger beroep tegen vonnis rechtbank over niet beeindigen huur woonwagenstandplaats Sportlaan 19 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in beroep te gaan tegen een vonnis van de kantonrechter bij de rechtbank Oost-Brabant. In dit vonnis sprak de rechter uit dat de verhuur van een standplaats in beginsel mag worden beëindigd wegens gevonden wapens en drugs. In het geval van de Sportlaan 19 in Drunen vindt de rechter echter dat de verhuur vanwege persoonlijke omstandigheden moet worden voortgezet. Het college gaat tegen dat vonnis in beroep omdat wapens en drugs op geen enkele wijze mogen worden getolereerd.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college van 21 april 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 april 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht