Besluitenlijst 28 augustus 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 augustus 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 21 augustus 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 augustus 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 24 en 31 augustus 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 24 en 31 augustus 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Jaarrekening 2011 en begroting 2013 BAZN in liquidatie.

Behandelvoorstel

Het college heeft de jaarrekening 2011, een voortgangsrapportage 2012 en de begroting 2013 ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland (GR-BAZN). In 2002 is de GR-BAZN gestopt met uitvoerende werkzaamheden en in liquidatie gegaan. De stukken geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Aan de raad wordt in de vergadering van 30 oktober 2012 voorgesteld om in te stemmen met deze stukken.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwkuijk.

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Nieuwkuijk. Dit bestemmingsplan vervangt twee verouderde plannen en bevat een actualisatie van het huidige bestemmingsplan.
Het plan ligt vanaf 6 september zes weken lang ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 31a, Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kasteeldreef 31a, Drunen’. Dit plan maakt de bouw van een woning met een bijgebouw mogelijk op een perceel tussen Kasteeldreef 31 en 33. Het bijgebouw wordt gebruikt voor de opslag van teeltmateriaal. Het plan ligt vanaf 6 september gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Oudheusden ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan vervangt negen verouderde plannen en bevat een actualisering van het huidige bestemmingsplan. Het plan ligt vanaf 6 september zes weken lang ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

7.

Beantwoording art. 61 vragen inzake BTW-verrekening buitensportaccommodaties.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Van der Lee over BTW-verrekening buitensportaccommodaties behandeld.

Stukken

8.

Normsubsidie Stichting Rijk Heusden vanaf 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie toe te kennen aan Stichting Rijk Heusden. Deze stichting zet zich in voor het promoten van Heusden samen met toeristische ondernemers. Het geld wordt benut voor het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en het organiseren van evenementen. Ondernemers betalen ook een bijdrage aan de stichting. De gemeente brengt met deze subsidie een evenredig bedrag in als de ondernemers.

Stukken

9.

Vaststelling Conceptbeleidsregel subsidiering cluster sport

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Conceptbeleidsregel subsidiëring cluster sport’ vast te stellen en deze voor inspraak ter inzage te leggen. Deze conceptbeleidsregel voorziet in de subsidiëring van jeugdleden voor sportverenigingen. De conceptbeleidsregel ligt vanaf 4 september 2012 gedurende 4 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Het sociaal jaarverslag 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft op 28 augustus 2012 besloten om het Sociaal Jaarverslag 2011 ter kennisname aan de raad te sturen. Het jaarverslag bevat cijfers over de organisatie van de gemeente Heusden in 2011 en vergelijkt deze met gemeenten van soortgelijke omvang.

Stukken

Uitgelicht